Yabancı Bayraklı Tekne Ve Gemilere Verilen Personel Temin Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı

Yabancı Bayraklı Tekne Ve Gemilere Verilen Personel Temin Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yabancı Bayraklı Tekne Ve Gemilere Verilen Personel Temin Hizmetinin Kdv'den İstisna Olup Olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.13-13065

17/02/2016

Konu

:

Yabancı bayraklı tekne ve gemilere verilen personel   temin hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; firmanızın yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiği, yurt dışında mukim bir firmanın yabancı bayraklı gemisinde istihdam etmek için Şirketinizden personel talep ettiği, söz konusu hizmetin yabancı bayraklı gemi ve teknelere tüm dünya denizlerinde verileceği ve bu hizmetin KDV ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            – 4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            – 6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A.2.1.Hizmet İhracı” başlıklı bölümünün “2.1. İstisnanın Kapsamı” başlıklı alt bölümünde;

             “3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

             – Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

             – Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

             gerekir.

             Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.”

            açıklaması yer almaktadır.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin “1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler” başlıklı bölümünde; “KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV’nin konusuna girmemektedir. Türkiye’de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz tarafından yabancı bayraklı gemi ve teknelere, tüm dünya denizlerinde verilen “mürettebat istihdam hizmeti”, Türkiye’de ifa edilmediğinden ve bu hizmetten yurtdışında faydalanıldığından KDV’nin konusuna girmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yabancı Bayraklı Tekne Ve Gemilere Verilen Personel Temin Hizmetinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı

17.02.2016

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-13065

Top
Menu