Yatılı Kız Kur’an Kursu Binası İnşaatından Belediyece Bina İnşaat Harcının Alınıp Alınmayacağı

Yatılı Kız Kur’an Kursu Binası İnşaatından Belediyece Bina İnşaat Harcının Alınıp Alınmayacağıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yatılı Kız Kur'an Kursu Binası İnşaatından Belediyece Bina İnşaat Harcının Alınıp Alınmayacağı 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6609- 591/38616                                                     14.04.2008

KONU  :

GİRESUN VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

İlgi: 10/03/2008 tarihli ve B.07.4.DEF.0.28.04.10.047/1386 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, …… …… …….. Derneği tarafından yapılan yatılı kız kur’an   kursu binasının bina inşaat harcı ve tapu harcından istisna olup olmadığı ve adı geçen Derneğin umumi menfaatlere yararlı cemiyetler arasında bulunup bulunmadığı hususu sorulmaktadır.

1. 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/b maddesi ile, kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde, söz konusu dernek ve vakıflardan tapu harcı aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu işlemlerde harç bağışıklığının uygulanabilmesi için, gayrimenkulü iktisap eden derneğin kamu menfaatlerine yararlı dernek olduğuna dair Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir.

Bu nedenle, Hayır Yap. Yaş. Derneğinin Bakanlar Kurulunca kamu menfaatlerine yararlı dernek olduğuna dair karar olup olmadığının adı geçen Dernekten tevsik edici belge aranmak suretiyle öğrenilmesi gerekmektedir.

2. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında,  “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (g) fıkrasında, karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları bina inşaat harcından istisna tutulmuş olup, kamuya yararlı dernekler tarafından yaptırılacak kur’an kursu binalarının harçtan istisna tutulacağına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Buna göre, …… ….. ……… Derneği tarafından yaptırılan yatılı kız kur’an kursu binası inşaatından belediyece  bina inşaat harcının alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica derim.

                                                                                                                 Başkan a

Özelge:Yatılı Kız Kur’an Kursu Binası İnşaatından Belediyece Bina İnşaat Harcının Alınıp Alınmayacağı

14.04.2008

B.07.1.GİB.0.66/6609- 591/38616

Top
Menu