Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında Kdv Hk.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-/14013-14-112

03/03/2011

Konu

:

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV

İlgide kayıtlı dilekçenizden; … Vergi Dairesi mükellefi … Anonim Şirketine KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında mal tesliminde bulunduğunuz, imzalamış olduğunuz sözleşme gereğince DSİ birim fiyatlarında meydana gelen artışlar dikkate alınmak suretiyle … A.Ş. ye fiyat farkı faturası düzenlediğiniz ve düzenlemiş olduğunuz fiyat farkı faturasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, 1/8/1998 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

Aynı Kanunun 20 nci maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrah tanımlanmış, 24 üncü maddesinin (c) bendinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisinin matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede,  yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, Kanunun 13/d maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olduğundan, yatırım teşvik belgesine sahip … A.Ş ile yapılan sözleşme gereği  DSİ  birim fiyatlarında  meydana gelen fiyat artışları dolayısıyla düzenlenecek faturada, istisna kapsamında düzenlenen ilk faturaya atıfta bulunmak kaydıyla katma değer vergisi  hesaplanmayacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında Kdv Hk.

03.03.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-/14013-14-112

Top
Menu