Yurtdışına Yapılan E-kitap Satışının Hizmet İhracı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

Yurtdışına Yapılan E-kitap Satışının Hizmet İhracı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurtdışına Yapılan E-kitap Satışının Hizmet İhracı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-851

05/03/2012

Konu

:

yurtdışına yapılan e-kitap satışının hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yurtdışına yapılan e-kitap satışının hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 12/2 nci maddesi uyarınca da bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

            – Hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve

            – Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

            gerekmektedir.         

            Öte yandan, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde hizmet ihracatının kapsam ve niteliği konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.           

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; yurtdışında mukim bir firmaya şirketinizce yapılan elektronik kitap satışının, ilgili Tebliğlerdeki şartların da yerine getirilmesi kaydıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurtdışına Yapılan E-kitap Satışının Hizmet İhracı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

05.03.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-851

Top
Menu