Türkiye Kızılay Derneğine Sunulan Servis Taşımacılığı Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu

Türkiye Kızılay Derneğine Sunulan Servis Taşımacılığı Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumukonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Türkiye Kızılay Derneğine Sunulan Servis Taşımacılığı Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-500942

28.05.2018

Konu

:

Türkiye Kızılay Derneğine sunulan servis taşımacılığı hizmetinin KDV karşısındaki durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin … Merkezinde çalışan personelin evden işe gidiş gelişi ile ilgili (16.02.2015 tarihinden itibaren) servis taşımacılığı hizmeti verdiği, Derneğin KDV Kanununun  13/h maddesi uyarınca istisna belgesine sahip olduğu, istisna belgesi ekinde “Afet Hazırlık Ve Afet Müdahale Faaliyeti Kapsamında Personel Servisi Hizmet Alım Gideri”ne ilişkin sıranın yer aldığı belirtilerek ilgili Kuruma verilecek servis taşımacılık hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

– 13/h maddesinde, Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin vergiden istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-10) bölümünde, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde istisna uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğin (II/B-10.1.) bölümünde;

“…

15/4/2015 tarihinden itibaren;

Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,

Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulaması Kanun maddesinde sayılan işlemlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde genel hükümlere göre KDV uygulanır.

Türkiye Kızılay Derneğinin, söz konusu istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları, idari bina, tesis ve teçhizatının temini, inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğal gaz giderleri için de istisna uygulanmaz. Öte yandan, her türlü büro malzemesi ve kırtasiye alımları, istisna hükmünde belirtilen faaliyetler ile doğrudan ilgili olmayan yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alımları ile hizmet teminleri istisna kapsamında yer almamaktadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketiniz tarafından Türkiye Kızılay Derneği …. Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinde çalışan personelin evden işe gidiş gelişi ile ilgili verilen servis taşımacılığı hizmeti “afet yönetimi ve yardımları” hizmetlerine yönelik görevler kapsamında yapılan hizmet olmadığından söz konusu hizmet ifasının genel usul ve esaslar çerçevesinde KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türkiye Kızılay Derneğine Sunulan Servis Taşımacılığı Hizmetinin Kdv Karşısındaki Durumu

28.05.2018

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-500942

Top
Menu