4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılan Destek Personeline Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Olup Olmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1560

09/09/2011

Konu

:

4691 sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılan destek personeline ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olup olmayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olan Şirketinizin … Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesinde bulunan şubesinde Ar-Ge ve yazılım faaliyetinde bulunduğu, söz konusu faaliyetleriniz çerçevesinde bölgede araştırmacı, yazılımcı, teknisyen ve Ar-Ge personeli yanı sıra destek personeli de çalıştırıldığı, araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeline ödenen ücretler için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları çerçevesinde gelir vergisi istisnasından yararlanıldığı, çalıştırılan destek personeline ödenen ücretler için ise 4691 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar gelir vergisi istisnasından yararlanılmadığını belirterek, …’de çalıştırılan destek personeline ödenen ücretlerin 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre 12/03/2011 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            12/03/2011 tarih ve  27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe  giren 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları;

            “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

            Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.”

            şekilde değiştirilmiştir.

             Buna göre, …’de faaliyet gösteren Şirket şubenizde istihdam  edilen destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri diğer şartları da taşıması kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olup, ücretleri istisnadan yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE personeli sayısının % 10’unu aşamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılan Destek Personeline Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Olup Olmayacağı Hk.

09.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1560

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /4691 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılan Destek Personeline Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Olup Olmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu