Tekne Alımında Kdv

Tekne Alımında Kdvkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tekne Alımında Kdv

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı

:

79690095-130[9-2016-120-39]-97269

31.08.2017

Konu

:

Tekne alımında KDV

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …. Malmüdürlüğünün açık artırma usulüyle yapmış olduğu ihale yoluyla satın aldığınız ikinci el tekne için uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında;

“Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 “Kullanılmış olanlar” ile 87.03 pozisyonundaki “binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, (87.02 pozisyonuna girenler hariç)(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)” [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb., motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 Diğerleri”.][Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]. (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)”

hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 3/2/2017 tarihli Resmi Gazetede politikasi/”>yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/9759 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası “Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” olarak değiştirilerek anılan tarihten itibaren yapılacak tekne teslimlerine uygulanacak KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda bahsi geçen ihale yoluyla satın alınan ikinci el tekne, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında sayılan mallar arasında yer almadığından ve 3/2/2017 tarihinden önce teslim edildiğinden, söz konusu teknenin satışında genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tekne Alımında Kdv

31.08.2017

79690095-130[9-2016-120-39]-97269

Top
Menu