Şirket Aktifine Kayıtlı Olan Ancak Şirket Ürünlerini Satan Bakkal Ve Marketler Tarafından Kullanılan Buzdolaplarının Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şirket Aktifine Kayıtlı Olan Ancak Şirket Ürünlerini Satan Bakkal Ve Marketler Tarafından Kullanılan Buzdolaplarının Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-27

26/07/2010

Konu

:

Şirket aktifine kayıtlı olan ancak şirket ürünlerini satan bakkal ve marketler tarafından kullanılan buzdolaplarının faydalı ömrü ve amortisman oranı

İlgi dilekçenizde, Başkanlığımızın   … vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin üretimini yapmış olduğu dondurmaların satışını yapan bakkal ve marketlere söz konusu ürünlerin teşhiri amacıyla aktifine kayıtlı buzdolaplarını teslim ettiği belirtilerek, söz konusu buzdolaplarının faydalı ömrü ve amortisman oranı hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara  göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”  denilmektedir.

Ayrıca, mezkur Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde; amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bahsi geçen maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389 ve 399 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

Buna göre, şirketinizin aktifine kayıtlı buzdolapları, ürünlerinizin satışını yapan bakkal ve marketlerce bu ürünlerin muhafazası ve teşhiri amacıyla kullanıldığından, mezkur amortisman listenin 3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları başlıklı bölümünün 3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar başlıklı alt bölümünde değerlendirilerek faydalı ömrünün 5 yıl ve amortisman oranının ise % 20 olarak uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Aktifine Kayıtlı Olan Ancak Şirket Ürünlerini Satan Bakkal Ve Marketler Tarafından Kullanılan Buzdolaplarının Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.

26.07.2010

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-27

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Şirket Aktifine Kayıtlı Olan Ancak Şirket Ürünlerini Satan Bakkal Ve Marketler Tarafından Kullanılan Buzdolaplarının Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu