T.C.GELİR   İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[8-2012/228]-173

02/02/2015

Konu

:

Şirket yetkilileri ve müşterileri için  konut olarak kiralanan gayrimenkule ait   giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; ortakları yabancı uyruklu tüzel kişilikler olan yabancı sermayeli şirket olduğunuz, faaliyet konunuzun ölçüm cihaz ve ekipmanlarının ithalatı, ihracatı ve yurt içinde bayi ve müşterilere satışı olduğu, yurt dışından gelen şirket yetkilileri ile yurt dışı müşterilerinize ve yurt içindeki bayi ve müşterilerinize kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı bir mesken kiralamak istediğiniz ve kiralayacağınız konut ile ilgili giderlerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasında müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerince:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış, anılan maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir. Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması, giderin keyfi olmaması ve masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

            Bu kapsamda, yurt dışından gelen şirket yetkilileri ile yurt dışı müşterilerinize ve yurt içindeki bayi ve müşterilerinize kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı mesken kiralanması şirket tüzel kişiliğinin özel bir tasarrufu olup bahse konu tasarrufa ilişkin harcamalar, faaliyetlerin yürütülmesi ve gelirin elde edilmesi için zorunlu bir harcama niteliğinde bulunmamaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışından gelen şirket yetkilileri ile yurt dışı müşterilerinize ve yurt içindeki bayi ve müşterilerinize kısa süreli konaklamaları için misafirhane amaçlı mesken kiralanması nedeniyle ödenecek kira bedellerinin safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Yetkilileri Ve Müşterileri İçin Konut Olarak Kiralanan Gayrimenkule Ait Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

02.02.2015

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[8-2012/228]-173

Son Yorumlananlar

Top
Menu