Adi Ortaklık Bünyesinde İşlenen Fiillere İlişkin Olarak Gerek Stopaj Gelir Vergisi Gerekse Katma Değer Vergisi İle İlgili Cezalardan, Ölen Ortağın Hissesine İsabet Eden Ceza Düşecek, Diğer Ortaklardan Sadece Hisselerine İsabet Eden Ceza Aranılacaktır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Adi Ortaklık Bünyesinde İşlenen Fiillere İlişkin Olarak Gerek Stopaj Gelir Vergisi Gerekse Katma Değer Vergisi İle İlgili Cezalardan, Ölen Ortağın Hissesine İsabet Eden Ceza Düşecek, Diğer Ortaklardan Sadece Hisselerine İsabet Eden Ceza Aranılacaktır. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.30/3011-341-391/19435                               9.5.2003

KONU :

………………… VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: ………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Yazıların incelenmesinden; Kastamonu Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ……. …….. ve Ortaklığının 1999/1-12, 2000/1-12 ve 2001/1-12 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermemesi nedeniyle takdire sevk edildiği ve takdir komisyonu kararına istinaden ortaklık adına ilgili dönemlere ilişkin olarak vergi salındığı ve vergi ziyaı cezası kesildiği, ancak ……….  ……….’un 04.11.2002 tarihinde vefat etmesi nedeniyle ölen ortak adına isabet eden vergi ziyaı cezasının terkin edilip edilemeyeceği konusunda tereddüte düşülerek konunun Bakanlığımıza intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 372. maddesinde ölüm halinde vergi cezasının düşeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, ölen kişinin kendi fiilinden doğan suçlarla ilgili olan ve vergi kanunlarına aykırı hareketlerin gerektirdiği cezalar ölüm halinde kesilmemekte, kesilip kesinleşen cezalarda düşmektedir.

Madde hükmü gözönüne alındığında, adi ortaklık bünyesinde işlenen fiillere ilişkin olarak gerek stopaj gelir vergisi gerekse katma değer vergisi ile ilgili cezalardan, ölen ortağın hissesine isabet eden ceza düşecek, dolayısıyla diğer ortaklardan sadece hisselerine isabet eden ceza aranılacaktır.

Bu nedenle; ortaklık adına kesilen ve ölen ortak ……. …….’a ait hisseye isabet eden vergi ziyaı cezasının terkini yolunda gereken düzeltme işleminin yapılması icap etmektedir.     

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Adi Ortaklık Bünyesinde İşlenen Fiillere İlişkin Olarak Gerek Stopaj Gelir Vergisi Gerekse Katma Değer Vergisi İle İlgili Cezalardan, Ölen Ortağın Hissesine İsabet Eden Ceza Düşecek, Diğer Ortaklardan Sadece Hisselerine İsabet Eden Ceza Aranılacaktır.

09.05.2003

B.07.0.GEL.0.30/3011-341-391/19435

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Adi Ortaklık Bünyesinde İşlenen Fiillere İlişkin Olarak Gerek Stopaj Gelir Vergisi Gerekse Katma Değer Vergisi İle İlgili Cezalardan, Ölen Ortağın Hissesine İsabet Eden Ceza Düşecek, Diğer Ortaklardan Sadece Hisselerine İsabet Eden Ceza Aranılacaktır.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu