Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca Alınan İhale Kararları Ve Vakfın Taraf Olduğu Sözleşmelerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155[9-2012/2167]-892                                                                       17/09/2014

Konu : Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca alınan ihale kararları ve vakfın taraf olduğu sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, vakfınızın özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı belirtilerek, vakfınızın mal ve hizmet alım ve satım ihalelerinde alınan ihale kararları ve düzenlenen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II-Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun, “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar ” başlıklı bölümünün 19 numaralı fıkrasında, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yalnızca kuruluş işlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olup, söz konusu vakıfların kuruluş aşamasından sonra düzenlediği kağıtların istisna kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bu itibarla, damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire kapsamında bulunmayan ve kamu tüzel kişiliğini de haiz olmayan vakfınız tarafından alınacak ihale kararları damga vergisine konu teşkil etmemektedir. Diğer taraftan, damga vergisi yönünden muafiyeti bulunmayan vakfınızın taraf olduğu sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca Alınan İhale Kararları Ve Vakfın Taraf Olduğu Sözleşmelerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

17.09.2014

90792880-155[9-2012/2167]-892

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca Alınan İhale Kararları Ve Vakfın Taraf Olduğu Sözleşmelerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu