Belli Bir Oranda Tevkifatlı Olarak Düzenlenen Faturalarda, Faturanın Şekil Şartları İle Yazı İle Yazılan Bölüme Hangi Tutarın Yazılacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1556

09/09/2011

Konu

:

Tevkifatlı faturalarda yazı ile yazılan bölüme hangi tutarın yazılacağı.

        İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … AŞ. ile aranızda … makinelerinin yıllık bakım onarım hizmetleri için sözleşme imzaladığınız, … AŞ’nin 91 No’lu KDV Genel Tebliğinin 2 nci maddesinde “Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar” başlığında belirtilen kurumlardan olması sebebiyle faturaları 1/3 oranında tevkifatlı düzenlediğinizi belirterek, faturanın şekil şartları ile yazı ile yazılan bölüme hangi tutarın yazılacağı  hususundaki Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

          Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu  maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 ve 95 Seri No’lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları belirlenmiştir.

            91 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin “Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler” başlıklı  8 inci bendinde “Belge Düzeni” başlıklı (a) bendinde;

            “Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tahsil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. Örneğin 100 milyar liralık tevkifata tabi bir iş için tevkifat oranının 1/3 olduğu da dikkate alınırsa,

            Fatura

İşlem Bedeli                          100

Hesaplanan KDV                 +18

Toplam                               118

(-) Tevkif edilen KDV(18/3)     -6

Tahsil edilecek  tutar              112

             şeklinde düzenlenecektir. Bu fatura satıcı açısından, işlem üzerinden tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır, ” denilmektedir.

            91 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin “Tevkifat Oranı” başlıklı (A/4) bölümüne göre, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde hesaplanan KDV tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı 1/3’tür.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229 ncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan yada işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” denilmekte,

            Mezkur Kanunun, Faturanın Şekli” başlıklı 230 ncu maddesinde ise; “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

                1Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

                2) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

                3) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

                4) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

                5) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. … ”       

             hükmü yer almaktadır.

            Buna göre,  faturadaki toplam tutarın rakam ve yazı ile, satılan emtia veya yapılan işin karşılığı borçlanılan vergi dahil miktarı kapsaması gerekmekte olup faturada, rakam ve yazı ile toplam borçlanılan tutar kısmına, tevkifat tutarı düşülmeden önceki tutarın yazılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Belli Bir Oranda Tevkifatlı Olarak Düzenlenen Faturalarda, Faturanın Şekil Şartları İle Yazı İle Yazılan Bölüme Hangi Tutarın Yazılacağı Hk.

09.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1556

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Belli Bir Oranda Tevkifatlı Olarak Düzenlenen Faturalarda, Faturanın Şekil Şartları İle Yazı İle Yazılan Bölüme Hangi Tutarın Yazılacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu