Hurda Veya Hurda Olmayan Alüminyumdan İmal Edilmiş Halde Alımı Yapılan Döküm Plakaların Hiçbir İşleme Tabi Tutmadan Başka Bir Firmaya Satılması Halinde Fatura Düzeni Ve Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hurda Veya Hurda Olmayan Alüminyumdan İmal Edilmiş Halde Alımı Yapılan Döküm Plakaların Hiçbir İşleme Tabi Tutmadan Başka Bir Firmaya Satılması Halinde Fatura Düzeni Ve Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-575

06/06/2012

Konu

:

hurda teslimlerinde KDV tevkifatı ve fatura düzeni

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, hurdadan veya hurda olmayan alüminyumdan imal edilmiş halde döküm plaka alımı yaptığınız ve bu döküm plakaları hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir firmaya sattığınızı belirterek fatura düzeni ve katma değer vergisi tevkifatı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            Katma değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu yetkiye dayanılarak, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ( 01.05.2007 tarih ve 26509 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.1 bölümü ile değişen başlık) “Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı 5.3. bölümünde; “KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren ( 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.1 bölümü ile değişen ibare) bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında tevkifat uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.” ifadesine yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Alüminyum Profil ve Alüminyüm Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı D bölümünde; “104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.1) bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde tevkifat uygulamasının, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

            Buna göre, alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı;

– bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile

– bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,

            uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

            Öte yandan, 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin değişiklik yaptığı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.” Açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde, alüminyum profil ve levhaların ilk üretici veya ithalatçıları tarafından teslimlerinde ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) bölümü kapsamına giren ve alüminyum levha ile alüminyum profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin ise her safhasındaki teslimlerinde KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Buna göre, Şti.’nin hurdadan veya hurda olmayan alüminyumdan imal edilmiş halde aldığı ve hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir firmaya satışını yaptığı döküm plaka (levha) bedellerine ilişkin hesaplanacak KDV üzerinden tevkifat yapılmaması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde de, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya ışı yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanunun 232 nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa

             sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.” hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan Kanunun 234 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, şirketinizin hurda alımlarında satıcının vergiden muaf esnaf olması halinde gider pusulası düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak, satıcının gelir vergisi /kurumlar vergisi veya katma değer vergisi mükellefi olması halinde, satıcı tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sattığınız hurdalar için fatura düzenlemeniz gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hurda Veya Hurda Olmayan Alüminyumdan İmal Edilmiş Halde Alımı Yapılan Döküm Plakaların Hiçbir İşleme Tabi Tutmadan Başka Bir Firmaya Satılması Halinde Fatura Düzeni Ve Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk.

06.06.2012

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-575

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hurda Veya Hurda Olmayan Alüminyumdan İmal Edilmiş Halde Alımı Yapılan Döküm Plakaların Hiçbir İşleme Tabi Tutmadan Başka Bir Firmaya Satılması Halinde Fatura Düzeni Ve Katma Değer Vergisi Tevkifatı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu