İkinci El Eşya Satışında Belge Düzeni İle İkinci El Eşyalarını Satmaları İçin Üçüncü Kişilere İşyerindeki Yer Ve Rafları Kiralama Karşılığında Tahsil Edilecek Kira Ve Komisyon Bedelleri İçin Kiracılar Adına Fatura Düzenlenmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-VUK:3-12-14

18/06/2012

Konu

:

İkinci El Eşya Satışında Belge Düzeni

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ikinci el eşya satışı yaptığınız, ayrıca ikinci el eşya alım satımına ilaveten kullanılmış zati eşya sahiplerine mağaza içerisinde yer ve raf kiralayarak onların satışlarına aracılık ettiğiniz, satışın gerçekleşmesi durumunda da eşya sahiplerinden satış bedeli üzerinden komisyon ile raf ve yer kirası tahsil ettiğiniz belirtilerek belge düzeni açısından ne şekilde işlem yapacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

         213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olduğu, 232 inci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve satın aldıkları emtia ve hizmetler için de  fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 233 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için perakende satış fişleri veya makinalı kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tevsik olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan satışları ve hizmet ifaları için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

            Yine Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası tanzim  edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, ikinci el eşyalarını satmaları için  üçüncü kişilere işyerinizdeki yer ve rafları kiralama karşılığında tahsil edeceğiniz kira ve komisyon bedelleri için kiracılar adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

            Öte yandan, Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde yayımlanan 3100 sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde, kullanılmış eşya ticareti ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılan faaliyetler arasında sayılmadığından, kendi ikinci el eşya satış faaliyetinizde Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme mecburiyeti olmayan satışlarınızı belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İkinci El Eşya Satışında Belge Düzeni İle İkinci El Eşyalarını Satmaları İçin Üçüncü Kişilere İşyerindeki Yer Ve Rafları Kiralama Karşılığında Tahsil Edilecek Kira Ve Komisyon Bedelleri İçin Kiracılar Adına Fatura Düzenlenmesi Hk.

18.06.2012

B.07.1.GİB.4.22.15.01-VUK:3-12-14

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İkinci El Eşya Satışında Belge Düzeni İle İkinci El Eşyalarını Satmaları İçin Üçüncü Kişilere İşyerindeki Yer Ve Rafları Kiralama Karşılığında Tahsil Edilecek Kira Ve Komisyon Bedelleri İçin Kiracılar Adına Fatura Düzenlenmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu