Hariçten İşçi Almamak, Muharrik Kuvvet Kullanmamak Kayıt Ve Şartı İle Oturdukları Evlerde İmal Ettikleri Halı, Kilim Ve Dokuma Mamulleri Dükkan Açmaksızın Satanlardan, Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarına Haiz Bulunanların Esnaf Muaflığından İstifade
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı   : B.07.0.GEL.0.44/4402-276                                                        27.04.2005 * 18594

Konu : El Halıcılığı

………………

(Dış Ticaret Müsteşarlığı)

İlgi :  ……………… tarih ve ……………… sayılı yazınız.

Türk el halıcılığının geliştirilmesi ve taklit Türk el halılarının üretilerek yurtdışına pazarlanması sonucu ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine ilişkin yazınız incelendi.

Vergi sistemimizde, evlerde yapılan el halıcılığını geliştirmeye yönelik önemli teşvikler yer almaktadır. Bu düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 6 ncı bendinde, hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri halı, kilim ve dokuma mamulleri dükkan açmaksızın satanlardan, basit usule tabi olmanın genel şartlarına haiz bulunanların esnaf muaflığından istifade edebilecekleri açıklanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinin (a) alt bendinde, halı ve kilim imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 10.12.2003 tarih ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca nihai olarak,  % 2 oranında vergi tevkifatı yapılması öngörülmüş, böylece vergilemede bu kesim defter tutma ve beyanname verme külfetinden kurtarılmıştır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1. maddesiyle köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin  ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bakan.a

Özelge:Hariçten İşçi Almamak, Muharrik Kuvvet Kullanmamak Kayıt Ve Şartı İle Oturdukları Evlerde İmal Ettikleri Halı, Kilim Ve Dokuma Mamulleri Dükkan Açmaksızın Satanlardan, Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarına Haiz Bulunanların Esnaf Muaflığından İstifade

27.04.2005

B.07.0.GEL.0.44/4402-276/18594

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Hariçten İşçi Almamak, Muharrik Kuvvet Kullanmamak Kayıt Ve Şartı İle Oturdukları Evlerde İmal Ettikleri Halı, Kilim Ve Dokuma Mamulleri Dükkan Açmaksızın Satanlardan, Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarına Haiz Bulunanların Esnaf Muaflığından İstifade
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu