Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Devir Edecekleri Gayrımenkullerden Dolayı Harca Tabi Olamaları Hakkında.
 

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI     : B.07.0.GEL.0.63/6373-

KONU   :

……………………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : …………………… gün ve …………………… sayılı yazınız.

Yazınız eki 1.12.2003 gün ve 7427-289 sayılı muktezanız incelendi.

Söz konusu muktezanızdan, Denizli ….. Vakfına ait taşınmazların satışı sırasında vakıftan tahsil edilmesi gereken tapu harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanununun 59/b maddesi gereğince tahsil            edilmediği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendinde, ” Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri” harçlardan müstesna tutulmuştur.

Buna göre, maddede sayılan dernek ve vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkuller ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri harçtan müstesna tutulmuş, ancak adı geçen kuruluşların devir edeceği gayrimenkuller dolayısıyla harçtan istisna olacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Bu nedenle, Denizli ……Vakfı adına kayıtlı gayrimenkulün satışı nedeniyle adı geçen vakıftan da 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-20 numaralı fıkrasının (a) bendine göre harç tahsil edilmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak söz konusu muktezanızın yazımız esaslarına göre yeniden düzenlenmesini rica ederim.

Özelge:Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Devir Edecekleri Gayrımenkullerden Dolayı Harca Tabi Olamaları Hakkında.

17.02.2004

B.07.0.GEL.0.63/6373-

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Ve Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Devir Edecekleri Gayrımenkullerden Dolayı Harca Tabi Olamaları Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu