Tüccarlarda Sınıf Değiştirme Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tüccarlarda Sınıf Değiştirme Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368

08/06/2011

Konu

:

Tüccarlarda sınıf değiştirme hk

İlgide kayıtlı dilekçenizde; …Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, bilanço esasına göre defter tuttuğunuz, 2010 yılı hesap dönemi mal alışlarınızın 90.000 lira,mal satışlarınızın 100.000 lira olduğu belirtilerek, 2011 yılı hesap döneminde sınıf değiştirerek (II) nci sınıf tüccar olarak defter tutup tutamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Birinci Sınıf Tüccarlar”  başlıklı 177 nci maddesinde; “Aşağıda yazılı tüccarlar (I) inci sınıfa dâhildirler:

1) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 129.000 lirayı) veya satışları tutarı 8.640.000.000 lirayı (402 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 180.000 lirayı) aşanlar

2)… ”   hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “Sınıf Değiştirme”  başlıklı 179 uncu maddesinde ise; “(I) inciden (II) nciye geçiş: İş hacmi bakımından (I) inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, (II) nci sınıfa geçebilirler:

1) Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nispette düşük olursa veya

2) Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye kadar bir düşüklük gösterirse.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre 2010 yılı hesap döneminde 90.000 lira olan mal alışlarınızın ve 100.000 lira olan mal satışlarınızın, mal alışları için belirlenen (129.000) – (129.000 X %20) = 103.200 liralık veya mal satışları için belirlenen (180.000) – (180.000 X %20) = 144.000 liralık sınırın altında kalması nedeniyle 2011 yılı hesap döneminde işletme hesabında defter tutabilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tüccarlarda Sınıf Değiştirme Hk.

08.06.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tüccarlarda Sınıf Değiştirme Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu