Yurtdışı İnşaat Onarım Ve Montaj İşlerinin Kvk 5/1 Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurtdışı İnşaat Onarım Ve Montaj İşlerinin Kvk 5/1 Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[5-11/4]-214

17/02/2012

Konu

:

Yurtdışı inşaat onarım ve montaj işlerinin KVK 5/1 kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … firması tarafından Libya’nın … şehrinde inşa edilmekte olan 300 yataklı … Genel Hastanesinin alüminyum kompozit panel cephe kaplaması işinin anılan firma ile yapılan sözleşme kapsamında imalat ve montajının yapıldığı belirtilerek, bu işten elde edilecek kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; “Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde de yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.9 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde;

Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Dilekçeniz ekinde yer alan sözleşmenin tetkikinden ise Libya’nın … şehrinde inşa edilmekte olan 300 yataklı … Genel Hastanesinin alüminyum kompozit panel cephe kaplaması işinin, şirketinizce … marka alüminyum kompozit panel ile her türlü malzeme ve işçilik dahil şekilde yapılacağı, imalat için gerekli olan taşıyıcı karkas sisteminin ve pencerelerin körkasalarının imalatı, daldırma galvaniz ile kaplanması, yerine montajı ve bu montaj işi için gerekli her türlü sarf malzemeleri ve işçiliğinin bu sözleşme kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından Libya’da yapımı taahhüt edilen Hastanenin alüminyum kompozit panel cephe kaplaması işinin montaj işi kapsamında olması nedeniyle, söz konusu montaj işinden elde ederek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktaracağınız kazançların, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, taahhüt edilen bu işte kullanılmak üzere Türkiye’den gönderilen malzemelerin ihracından sağlanan kazanç, yurt dışı montaj işinden sağlanan kazanç olarak nitelendirilemeyeceğinden, bu kazançlar dolayısıyla anılan istisnadan yararlanılamayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurtdışı İnşaat Onarım Ve Montaj İşlerinin Kvk 5/1 Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

17.02.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[5-11/4]-214

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurtdışı İnşaat Onarım Ve Montaj İşlerinin Kvk 5/1 Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu