Yurtdışından Satın Alınan Ve Yurt Dışındaki Başka Bir Firmaya Emaneten Verilen Kalıpların Amortismana Tabi Olup Olmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2011-20-40

21/10/2011

Konu

:

Yurtdışından satın alınan ve yurt dışındaki başka bir firmaya emaneten verilen kalıpların amortismana tabi olup olmayacağı

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesinin  …  vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin … olarak tabir edilen … içinden çıkan plastik oyuncakların üretimini … mukim üretici firmalara yaptırdığınızı, yurtdışında üretimi yapılan bu oyuncakların şirketiniz tarafından ithal edildiğini ve firmanız tarafından  … imalatında kullanıldığını, yurtdışından satın aldığınız  ve Türkiye’ye ithal edilmeksizin … ‘nde mukim imalatçı firmaya geçici olarak gönderdiğiniz  kalıpların envantere kaydedilip kaydedilmeyeceği, kaydedilmesi durumunda amortismana tabi tutulup tutulmayacağı hususlarında bilgi verilmesi istenilmektedir.

         213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği; 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri; 320 inci maddesinde ise amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükmü yer almakta olup, 229 uncu maddesinde  ise  fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

            Bu nedenle, yurtdışından satın alma yoluyla iktisap edilecek kalıpların, ilgili ülke mevzuatına göre firmanız adına düzenlenecek tevsik edici belgeye istinaden envantere alınması, söz konusu kalıplar geçici bir süreyle imalatçı firmanın kullanımına bırakılacağından, firmanız tarafından imalatçı firma adına fatura düzenlenmemesi, ancak kalıpların Türkiye’ye gelmeden imalatçı firmaya gönderildiğinin tevsiki açısından ilgili ülke Gümrük Mevzuatına göre düzenlenecek belgenin incelemeler esnasında ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi, ayrıca envantere alınan ancak işletmede fiilen kullanılmayan kalıpların, işletmede kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunacak amortisman oranı uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.

            Ayrıca, mezkur Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            Buna göre, şirketinizin … içinden çıkan plastik oyuncakların imalatı için aktifinde bulunan kalıplarının mezkur amortisman listesinin 27.2 “Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar” bölümünde değerlendirilerek, faydalı ömrünün 4 yıl amortisman oranının ise % 25 olarak uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurtdışından Satın Alınan Ve Yurt Dışındaki Başka Bir Firmaya Emaneten Verilen Kalıpların Amortismana Tabi Olup Olmayacağı Hk.

21.10.2011

B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2011-20-40

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurtdışından Satın Alınan Ve Yurt Dışındaki Başka Bir Firmaya Emaneten Verilen Kalıpların Amortismana Tabi Olup Olmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu