Prefabrik Fabrika Binasının Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Prefabrik Fabrika Binasının Amortisman Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

72788441-010.01-41

10/10/2014

Konu

:

Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … imalatı ile iştigal ettiğinizi ve imalat yaptığınız fabrika binasının yapı elemanın tamamının prefabrik olduğunu belirterek Vergi Usul Kanununa göre söz konusu prefabrik fabrika binası için uygulanacak amortisman oranı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

            Bu itibarla, söz konusu prefabrik fabrika binasının taşıyıcı sistemleri ve inşaatında kullanılan yapı malzemesinin prefabrik malzeme olması halinde; 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin 1.1.5. Bölümünde belirtilen “Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar” kapsamında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 10 yıl ve amortisman oranının % 10 olarak dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Prefabrik Fabrika Binasının Amortisman Oranı Hk.

10.10.2014

72788441-010.01-41

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Prefabrik Fabrika Binasının Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu