3005.90.99.90.00 Gtip Numarasında Kayıtlı “terapi Ve Tedavi Cihazlarına Ait Pansumanlar” Adlı Ürünlerin İthali Ve Yurt İçi Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

3005.90.99.90.00 Gtip Numarasında Kayıtlı “terapi Ve Tedavi Cihazlarına Ait Pansumanlar” Adlı Ürünlerin İthali Ve Yurt İçi Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.837382

19.09.2018

Konu

:

3005.90.99.90.00 GTİP numarasında kayıtlı “terapi ve tedavi cihazlarına ait pansumanlar” adlı ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgi

:

a) 13/06/2018 tarih ve 2371094 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 05/07/2018 tarih ve 618261 sayılı yazımız.

c) 13/07/2018 tarih ve 3176699 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ticari hayatta “terapi ve tedavi cihazlarına ait pansumanlar” olarak adlandırılan ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı KHK ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan belirlemeye göre, bu Karar eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Söz konusu Karar eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 30.05 ve 90.18 tarife pozisyonunda yer alan mallar da sayılmış ancak 90.18 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “aksam ve parçalar” parantez içi hükümle bu sıra haricinde tutulmuştur.

Bu bağlamda; 30.05 tarife pozisyonunda; tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi); 90.18 tarife pozisyonunda ise tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) sayılmıştır.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda bahsi geçen eşyaların;

– TGTC’nin 30.05 ve 90.18 tarife pozisyonlarında yer alması halinde ithal ve tesliminin % 8 oranında,

– TGTC’nin 90.18 tarife pozisyonunda yer almakla birlikte, bu tarife pozisyonunun altında sınıflandırılan “aksam ve parçalar”dan olması halinde ithal ve tesliminin % 18 oranında

KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu eşyaların sınıflandırıldığı tarife pozisyonu ile aksam veya parça olup olmadıkları hususlarının Başkanlığımızca tespit edilmesi mümkün değildir.  Tereddüt olması halinde, bu konudaki yetkili kurum olan Ticaret Bakanlığına bağlı ilgili bölge gümrük müdürlüklerine başvurularak bilgi ve görüş alınması ve uygulanacak KDV oranının bu bilgiler ışığında yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3005.90.99.90.00 Gtip Numarasında Kayıtlı “terapi Ve Tedavi Cihazlarına Ait Pansumanlar” Adlı Ürünlerin İthali Ve Yurt İçi Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

19.09.2018

39044742-130[Özelge]-E.837382

Son Yorumlananlar
Top
Menu