Faturada İşgücü Temin Hizmeti Tutarı İle Araç Kira Bedeli Tutarlarının Ayrıştırılıp Ayrıştırılamayacağı, Söz Konusu Hizmete Uygulanacak Kdv Oranı Ve Tevkifata Tabi Olması Durumunda Uygulanacak Tevkifat Oranı Hk.

Faturada İşgücü Temin Hizmeti Tutarı İle Araç Kira Bedeli Tutarlarının Ayrıştırılıp Ayrıştırılamayacağı, Söz Konusu Hizmete Uygulanacak Kdv Oranı Ve Tevkifata Tabi Olması Durumunda Uygulanacak Tevkifat Oranı Hk.
 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-3351/2196-4

12/01/2012

Konu

:

KDV TEVKİFATI

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri. İşletme (GLİ) Müessesesi Müdürlüğüne, açık ocaklarda çalışan iş makinelerinin yıkanması için buharlı yıkama aracı ve ekipmanı kiraladığınız belirtilerek söz konusu aracın personel çalıştırılmaksızın doğrudan kendiniz tarafından kullanılması halinde bu hizmete ilişkin olarak düzenleyeceğiniz faturada işgücü temin hizmeti tutarı ile araç kira bedeli tutarlarının ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağı, söz konusu hizmete uygulanacak KDV oranı ve tevkifata tabi olması durumunda uygulanacak tevkifat oranı hususlarında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu  tutma konusunda Bakanlığımızın  yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapacak Kuruluşlar ile  tevkifat uygulanacak işlemler açıklanmış olup, ilgili Tebliğin 5-Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı başlıklı bölümünün  (b) bendinde ise; Temizlik  Çevre ve Bakım Hizmetleri arasında “Demiryolu ve Kara Nakil Vasıtalarının Temizliği” hizmeti  de  sayılmıştır.

            Diğer taraftan, 95 Seri No.lu  KDV Genel Tebliğinin (5/2) bölümünde, 1/8/2005 tarihinden  geçerli olmak üzere;  hesaplanan KDV tutarlarına uygulanacak KDV tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve  çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık  ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik  hizmetlerinde  2/3,  diğer hizmetler de ise 1/3 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) numaralı bölümünde, 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV mükelleflerinin, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü temin hizmetine ait KDV yi %90 oranında tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri uygun görülmüş; 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2) numaralı bölümünde  de; 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de 5/1/2006 tarihinden itibaren satın aldıkları işgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulayacakları açıklanmıştır.

             Bu itibarla, bütün KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olsun olmasın 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler, temin ettikleri işgücü temin hizmetlerinin bedeli üzerinden hesaplanan KDV ye % 90 oranında tevkifat uygulayacaklardır.               

            Öte yandan,  8/8/2011 tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV sirkülerinin  “2. İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde; “tevkifat uygulaması  kapsamına giren işgücü  temin hizmetleri, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet akdi ile işletmeye bağlı hizmet erbabı çalıştırmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır.         

            Bu tür hizmetler, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesininmümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.” denilmiştir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde;

            – hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve hizmet akdiyle bağlı olması,

            – elemanların hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması ve hizmetin ifası sırasında kullanılan mal, malzeme, demirbaş, amortismana tabi iktisadi kıymet vb. girdiler ve sair giderlerin hizmeti alan firmaya ait olması

            gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

            60 Seri No.lu KDV sirkülerinde konuya ilişkin örneklere de yer verilmiş olup,  şoförü ile birlikte iş makinesi kiralamalarında, şoför teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da  ayrıca gösterilmesi kaydıyla, yalnızca  şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabileceği belirtilmiştir.

            Ancak, adı geçen işletme müdürlüğü ile aranızda yapılan teknik şartnamenin incelenmesinden, alınan hizmetin şoförü ile birlikte iş makinesi kiralama hizmeti olmayıp, açık ocaklarda çalışan iş makinelerinin temizlenmesi hizmeti olduğu anlaşılmakta olup, söz konusu hizmetler genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bu durumda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu G.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü ile düzenlenen sözleşmeye istinaden tarafınızdan ekipmanı  ile birlikte buharlı yıkama aracı ile verilen açık ocaklarda çalışan iş makinelerinin yıkanması hizmeti, “temizlik, çevre ve bakım hizmetleri” kapsamında değerlendirilerek hizmete ait bedel üzerinden hesaplanan KDV nin 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                       Defterdar               

Özelge:Faturada İşgücü Temin Hizmeti Tutarı İle Araç Kira Bedeli Tutarlarının Ayrıştırılıp Ayrıştırılamayacağı, Söz Konusu Hizmete Uygulanacak Kdv Oranı Ve Tevkifata Tabi Olması Durumunda Uygulanacak Tevkifat Oranı Hk.

12.01.2012

B.07.4.DEF.0.43.10.00-3351/2196-4

Top
Menu