Alt Yüklenicilere Devredilen İşlerin Tevkifata Tabi Olup Olamdığı Hk.

Alt Yüklenicilere Devredilen İşlerin Tevkifata Tabi Olup Olamdığı Hk.
 

Maliye Bakanlığı

Gelirler Genel Müdurlüğü

SAYI    : B.07.0.GEL.0.53/5309-395

KONU :

……….. valiligine

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

ILGI: 16.07.2004 tarih ve 7513 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan 25.06.2004 tarih ve 6597 sayılı ozelgenizde, …… Bankası Genel Müdürlüğü ……….. Başkanlığı tarafından ……. Is Ortalığına ihalesi yapılan Gömbe/Antalya 1/1000 ve 1/1500 ölçekli sayısal harita işinin alt yüklenicilere ve taşeronlara devrinin katma değer vergisi tevkifatı kapsamında olup olmadığı konusunda bilgi verilmiştir.

91 Seri No.Iu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde tevkifat yapacak kurumlar sayılmış, A/3 bölümünde ise tevkifat uygulanacak işlemler belirtilmiştir.

Aynı Genel Tebliğinin A/5-a bölümünde; Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım islerinde, isi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapmasının uygun görüldüğü, alt yüklenicilere uygulanan tevkifatın Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asil yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir.

Bu uygulamada 1. derece yüklenicinin tevkifat yapabilmesi için işi kısmen veya tamamen alt taşeronlara devretmiş olması gerekmektedir. Söz konusu Tebliğin A/5-a bölümünde açıklanan yapım işleri ile birlikte ifa edilen proje, etüt, harita, kadastro gibi hizmetlerin alt taşeronlara devredilmesi işlemi de tevkifat kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak, yapım işleri ile birlikte ifa edilmeyen ve bağımsız olarak gerçekleştirilen proje, etüt, harita, kadastro gibi hizmetler ise Tebliğin A/5-f bölümünde yer alan danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilecek ve yalnız olarak ifa edilen bu hizmetlerin taşeronlara devredilmesi aşamalarında tevkifat uygulanmayacaktır.

Bu hükümlere göre, adı geçen Is Ortalığına ihalesi yapılan sayısal harita işinin alt yüklenicilere ve taşeronlara devri tevkifat kapsamı dışındadır. Öte yandan, ……. Bankası Genel Müdürlüğü ….. Başkanlığına doğrudan yapılan harita işi, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin A/5-f bölümüne göre %50 tevkifata tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve ozelgenizin yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde düzeltilerek gereğinin yerine getirilmesini rica ederim.

Özelge:Alt Yüklenicilere Devredilen İşlerin Tevkifata Tabi Olup Olamdığı Hk.

01.09.2004

B.07.0.GEL.0.53/5309-395-40618

Top
Menu