……….belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Arazide Meyve Ağaçlarını Sulamak Amacıyla Mevsimlik Olarak Alınan Ve Masura Diye Tabir Edilen Birikmiş Olarak Verilen Sulardan, Belediyece Söz Konusu Mevkide Konut Bulunduğu İçin Belediye Meclisince Belirl

……….belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Arazide Meyve Ağaçlarını Sulamak Amacıyla Mevsimlik Olarak Alınan Ve Masura Diye Tabir Edilen Birikmiş Olarak Verilen Sulardan, Belediyece Söz Konusu Mevkide Konut Bulunduğu İçin Belediye Meclisince Belirl
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.66/6601-685/13786

KONU:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

…………….. BAKANLIĞINA

…………… Valiliğinin 18.08.2004 gün ve B054VLK4090300/İşl.12/1210 sayılı yazı ve eki ile konu hakkında …………. Belediye Başkanlığından alınan 15.0.2004 gün ve 19/2004-589 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiş olup, konu ile ilgili Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmış bulunmaktadır.

Söz konusu yazılarda, …………..  Belediyesi sınırları içerisinde bulunan arazide meyve ağaçlarını sulamak amacıyla mevsimlik olarak alınan ve masura diye tabir edilen birikmiş olarak verilen sulardan, belediyece söz konusu mevkide konut bulunduğu için belediye meclisince belirlenen bir tarife üzerinden çevre temizlik vergisi alındığı belirtilerek, konu hakkında Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik  mükerrer 44′ üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.” denilmekte ve üçüncü fıkrasında da, “Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.” hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin dördüncü fıkrasında da, “Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 100.000TL. olarak hesaplanır.” hükmüne yer verilmiş olup,  yedinci fıkrasında ise, “Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi,  su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, anılan maddenin altıncı fıkrasında da, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yıllık tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, çevre temizlik vergisinin uygulanması ile ilgili olarak 10.01.2004 gün ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin III bölümünde de,  “Maddenin üçüncü fıkrasına göre verginin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar.

Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar.” denilmektedir.  

Yukarıda yer alan hükümlere göre, konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi  1.1.2004 tarihinden itibaren su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılacak ve  bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilecektir.

Bu nedenle, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden,abonelik sözleşmesi düzenlenmeden arazide meyve ağaçlarını sulamak amacıyla mevsimlik olarak alınan ve masura diye tabir edilen birikmiş olarak verilen sulardan karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, yıllık tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanmak suretiyle emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenmesi gerekmekte olup, belediye meclislerince ayrıca çevre temizlik vergisi tarifesi düzenlemesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini, konu ile ilgili Bakanlıkları görüşünün belirlenerek gerekli duyurunun yapılmasını ve sonucundan Bakanlığımıza da bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                       Bakan a.

Özelge:……….belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Arazide Meyve Ağaçlarını Sulamak Amacıyla Mevsimlik Olarak Alınan Ve Masura Diye Tabir Edilen Birikmiş Olarak Verilen Sulardan, Belediyece Söz Konusu Mevkide Konut Bulunduğu İçin Belediye Meclisince Belirl

24.03.2005

B.07.0.GEL.0.66/6601-685/13786

Top
Menu