Camii İnşaatı Nedeniyle Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olunmayacağı Hk.

Camii İnşaatı Nedeniyle Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olunmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK 2.MD-2010-66-454

23/06/2011

Konu

:

Bina İnşaat Harcı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, derneğiniz tarafından yaptırılacak olan … Mahallesi Yeni Caminin inşaatı nedeniyle bina inşaat harcından muaf tutulup tutulmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, aynı Kanunun bina inşaat harcına ilişkin muafiyet hükümlerini düzenleyen Ek 2’nci maddesinin (f) fıkrası ile dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatına ait inşaatlar bina inşaat harcından müstesna tutulmuşlardır.

            Bu nedenle, derneğiniz tarafından yaptırılacak olan cami inşaatı için bina inşaat harcının alınmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Camii İnşaatı Nedeniyle Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olunmayacağı Hk.

23.06.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK 2.MD-2010-66-454

Son Yorumlananlar
Top
Menu