Deniz Taşıma Araçları İçin Limanlarda Yapılan Hizmetlerde İstisnanın Kapsamı/uygulaması

Deniz Taşıma Araçları İçin Limanlarda Yapılan Hizmetlerde İstisnanın Kapsamı/uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

26468226-130[ÖZG-39-2016]-301

03.01.2018

Konu

:

Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hizmetlerde istisnanın kapsamı/uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından liman sahasında gemilere seyrüsefere ilişkin, yük ve yolcuya ilişkin tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler verildiği, bu hizmetlerin bedellerinin 100 TL’nin altında olması halinde genel esaslara göre katma değer vergisi (KDV) uyguladığınız, ancak 100 TL’lik asgari tutarın KDV Kanununun 13/b maddesinde düzenlenen bütün istisnalar için mi yoksa sadece hava meydanı işleticisi kuruluşlar tarafından “Yolcu Servis Ücreti” kapsamında yolculara verilen hizmetler için mi geçerli olduğu hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

          

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

          

-13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’ den istisna olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-12.İstisna Uygulamalarında Alt Sınır” başlıklı bölümünde;

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca, 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bakanlar Kurulunca bu yetki, 2004/8127 sayılı Kararname ile kullanılarak, 3065 sayılı  Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan istisnaların uygulanmasında alt limit, KDV hariç 100 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, 13 üncü maddede sayılan istisnalar kapsamına giren işlemler dolayısıyla  düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’ nin  altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.

KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna  kapsamında işlem yapılır.

Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda anlaşılan  durumlarda faturanın başlangıçta toplam bedel üzerinden düzenlenmesi ve fatura tutarının da KDV hariç  100 TL’ yi geçmesi durumunda istisna uygulanabilir.

Aynı belgede istisna kapsamına giren birden fazla işlemin yer alması ve bunların toplamının  KDV hariç 100 TL ve daha fazla olması halinde de istisna kapsamında işlem yapılır.

 Aynı belgede istisna kapsamına giren ve girmeyen işlemlerin birlikte yer alması halinde ise herbir işlem, tür ve tutar itibarıyla faturada ayrı ayrı gösterilir, istisna kapsamına giren işlemlere ait bedeller toplamının KDV hariç 100 TL ve daha fazla olması halinde, sadece istisna kapsamına girmeyen işlem bedellerinin toplamı üzerinden KDV hesaplanır.

 açıklaması yer almaktadır.

 Buna göre, 2004/8127 sayılı Kararname ile tespit edilen asgari tutar KDV Kanununun 13 üncü maddesinde düzenlenen bütün istisnalar için geçerli olup, şirketiniz tarafından Kanunun 13/b maddesi hükümlerine göre liman sahasında gemilere yapılan istisna kapsamındaki hizmetleriniz için, Tebliğin “II/B-12.İstisna Uygulamalarında Alt Sınır” başlıklı bölümüne göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Deniz Taşıma Araçları İçin Limanlarda Yapılan Hizmetlerde İstisnanın Kapsamı/uygulaması

03.01.2018

B.07.1.GİB.4.61.15.01-130[ÖZG-39-2016]-301

Top
Menu