Devralan Firmanın Devir Olan Firmanın Vergi Borçlarına Mahsup İşleminin Mümkün Olup Olmadığı.

Devralan Firmanın Devir Olan Firmanın Vergi Borçlarına Mahsup İşleminin Mümkün Olup Olmadığı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-1092

25/07/2013

Konu

:

Devralan firmanın devir olan firmanın vergi borçlarına mahsup işleminin mümkün olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz KDV iade alacağının, tüm alacakları ve borçlarıyla kül halinde Şirketinize devrolunan … A.Ş.’nin Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan borcuna mahsubunun mümkün olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81’inci maddesinde belirtilen işlemlerle Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30’uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Buna göre … A.Ş.’nin Şirketinize devrinin Kanunun 17/4-c maddesi çerçevesinde gerçekleşmesi halinde, KDV iade alacağınızın devralınan adı geçen Şirketin vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Devralan Firmanın Devir Olan Firmanın Vergi Borçlarına Mahsup İşleminin Mümkün Olup Olmadığı.

25.07.2013

39044742-130-1092

Top
Menu