Doğal Sit Alanı Hakkında

Doğal Sit Alanı Hakkındakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Doğal Sit Alanı Hakkında 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

­

Sayı   : B.07.1.GİB.0.66/6662-193

Konu :­                                                                                                          15/06/2009*58920

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(…………………..)

İlgi:     …………… tarihli ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; …………………, ………………….. ve ……………………’in belli hisselerle maliki bulundukları İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Gümüşsuyu köyü Kirazlı çiftliği mevkiinde bulunan ve tapunun 51 pafta, 316 ada, 4 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazın, İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 20/06/2002 tarihli ve 778 sayılı toplantısında alınan 13007-2 sayılı Kararı ile bir kısmının I inci derece, bir kısmının III üncü derece doğal sit alanı kapsamına alındığı ve  I inci derece doğal sit alanı içinde kalan kısmı için emlak vergisi muafiyeti uygulanmasının mümkün olduğunun düşünüldüğü belirtilerek konunun tetkiki ile yapılacak işlemin bildirilmesi istenilmektedir.           

Bilindiği üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanında bulunmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller emlak vergisinden muaf bulunmaktadır.

Öte yandan, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun “Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” na dair 05/11/1999 gün ve 659 sayılı ilke kararında kesin yapılaşma yasağı getirilen parsellerin I ve II nci derece arkeolojik sit alanları ile I inci derece doğal sit alanlarında kalan parseller olduğu belirtilmiştir.

Ancak, yazınız eki İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 20/06/2002 tarihli ve 778 sayılı toplantısında alınan 13007-2 sayılı Kararının incelenmesinden, 316 ada, 4 no.lu parselin değil, 316 ada, 3 no.lu parselin de içinde bulunduğu bölgenin bir kısmının I inci derece, bir kısmının III üncü derece doğal sit alanı kapsamına alındığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün anılan Kararı ile adı geçenlerin hissedarı bulundukları İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Gümüşsuyu köyü Kirazlı çiftliği mevkiinde bulunan ve tapunun 51 pafta, 316 ada, 4 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazın bir kısmı I inci derece doğal sit alanı kapsamına alınmış ise bu kısım için emlak vergisi muafiyetinin uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

                                                                                                       Başkan a.

Özelge:Doğal Sit Alanı Hakkında

15.06.2009

B.07.1.GİB.0.66/6662-193/58920

Son Yorumlananlar
Top
Menu