Havayolu Taşımacılığında, Servis Ücretleri İçin Kdv Uygulaması Ve Bu Bedellerin Ba Bs Formlarında Bildirilmesi Hk.

Havayolu Taşımacılığında, Servis Ücretleri İçin Kdv Uygulaması Ve Bu Bedellerin Ba Bs Formlarında Bildirilmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7842-862

10/10/2011

Konu

:

Havayolu taşımacılığında, servis ücretleri için KDV uygulaması ve bu bedellerin Ba Bs Formlarında bildirilmesi hakkında.

İlgi dilekçenizde;

            Uluslararası havayolları ile yurtiçindeki havayolu şirketlerine ait biletlerin satışını yapan, TURSAB’a kayıtlı seyahat acentesi olarak faaliyette bulunan IATA üyesi şirketinizin uçak biletlerini servis ücreti ekleyerek müşterilerine faturalandırdığı,

            Şirketinizin bu satışlardan elde ettiği gelirin sadece servis ücreti olduğu, düzenlediği faturalardaki bilet bedelini aynen havayolu şirketine ödediği, aktarılan tutarın havayolu şirketleri tarafından beyan edildiği, bu bilet satışından dolayı her yurtiçi bilet için müşteriden tahsil ettiğiniz katma değer vergisi (KDV) dahil 15 TL servis ücretinin ise şirketiniz tarafından gelir ve tahsil edilen KDV olarak beyan edildiği,

            Ba ve Bs bildirim formlarının düzenlenmesinde KDV hariç (bilet ve servis ücretinin toplamı) tutarın mı, yoksa KDV hariç servis ücreti toplamının mı esas alınacağı hususunda tereddüde düşüldüğü,

            Zira bilet ve servis ücreti toplamının Bs formunda bildirilmesi durumunda, Bs formu ile gelir tablosundaki satışlar arasında uyumsuzluk olduğu, KDV hariç servis ücreti toplamının esas alınması durumunda da şirketiniz ile havayolu şirketinin Bs ve Ba formları arasında uyumsuzluk olduğu,

            belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

            Yolcu servis ücretlerinin KDV uygulamaları karşısındaki durumu ile ilgili olarak 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “C” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilerek bildirimde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmış, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde de, bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

            396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları, “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir.

            Öte yandan, 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “I.3.Düzenlenecek Yolcu Biletlerinde KDV Uygulaması” başlıklı bölümde; “Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler ile ilgili katma değer vergisi, bu faaliyetleri yürütenler tarafından bilette gösterilen vergi dahil tutar üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplanıp beyan edilecektir. Yurt dışı taşımalarda katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilmeyeceği tabiidir.

            Hava yolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan katma değer vergisi mükellefleri, 3065 sayılı KDV Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak şartıyla, bilette gösterilen vergi dahil tutar üzerinden iç yüzde yoluyla hesapladıkları vergiyi indirim konusu yapabileceklerdir.” açıklaması yer almaktadır.

             Buna göre; firmanızın hava yolu şirketlerine ait uçak biletleri satışı karşılığında alınan komisyon bedelleri için bir ay içerisinde düzenlenen faturaların katma değer vergisi hariç toplam tutarının 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Bs bildirim formuna dahil edilerek bildirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Havayolu Taşımacılığında, Servis Ücretleri İçin Kdv Uygulaması Ve Bu Bedellerin Ba Bs Formlarında Bildirilmesi Hk.

10.10.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7842-862

Top
Menu