İl Özel İdaresine Verilen Şoförsüz Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat

İl Özel İdaresine Verilen Şoförsüz Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifatkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İl Özel İdaresine Verilen Şoförsüz Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-13-151]-346

31/12/2013

Konu

:

İl özel idaresine verilen şoförsüz araç kiralama hizmetinde tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, … İl Özel İdaresinin 2013/39936 ihale kayıt numaralı 3 adet şoförlü, 4 adet şoförsüz çift sıralı pikap ile 1 adet şoförsüz minibüs kiralama ihalesini aldığınız, verilen şoförsüz araç kiralama hizmetlerine adı geçen idare tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almamalarına rağmen 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3.2.13. bölümüne istinaden tevkifat uygulanmak istendiği belirtilerek, il özel idaresine verilen şoförsüz araç kiralama hizmetine tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun, 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatı uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin;

– 3.1.2. bölümünde, tevkifat uygulamakla sorumlu tutulanlar, 3.2. bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

– 3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler başlıklı bölümünde ise KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasında belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buna göre, …İl Özel İdaresine vermiş olduğunuz şoförsüz araç kiralama hizmetine ilişkin KDV nin, adı geçen idarenin 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almaması nedeniyle tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İl Özel İdaresine Verilen Şoförsüz Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat

31.12.2013

45404237-130[I-13-151]-346

Top
Menu