İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetleri Kapsamında Yüklenilen Ve İndirim Yolu İle Telafi Edilemeyen Atik Ait Kdv Lerde İade Hk.

İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetleri Kapsamında Yüklenilen Ve İndirim Yolu İle Telafi Edilemeyen Atik Ait Kdv Lerde İade Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetleri Kapsamında Yüklenilen Ve İndirim Yolu İle Telafi Edilemeyen Atik Ait Kdv Lerde İade Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

85373914-130[53.01.33]-85

06/09/2013

Konu

:

İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetleri Kapsamında Yüklenilen ve İndirim Yolu İle Telafi Edilemeyen ATİK ait KDV lerde İade Hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2005-2006-2007 ve 2008 yıllarında otel inşaatı ile ilgili yatırım harcamaları gerçekleştirdiğinizi ve söz konusu oteli Nisan/2008 tarihinde hizmete açtığınızı belirterek, otel inşaatı ile ilgili yatırım harcamalarınıza ilişkin yüklendiğiniz katma değer vergilerini indirimli orana tabi geceleme ve konaklama hizmetlerinde amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi olarak iade hesaplamasına dahil edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin; “B-Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 25 inci sırasında otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi ile; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iadesine imkan tanınmıştır.

            Bu Kanunun söz konusu maddesinde 6/6/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5766 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu hüküm, 5838 sayılı Kanununun 12 nci maddesi ile 28/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere “Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya;” şeklinde değiştirilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak 19/8/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında geceleme hizmeti veren mükelleflerin bu hizmetlerinden kaynaklanan iade tutarının hesabına, bina, tesis, makine, araç, demirbaşlar gibi amortismana tabi taşınır ve taşınmazlar nedeniyle ödenen katma değer vergilerinin dahil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya;” yönelik yetkinin iptali istemiyle açılan dava neticesinde, Anayasa Mahkemesi 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/11/2011 tarih ve Esas No: 2010/11, Karar No: 2011/153 sayılı kararı ile söz konusu hükmü iptal etmiştir.

            Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası yasal dayanaktan yoksun hale gelen 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

            23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) bölümlerinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade edilecek verginin hesabına, azami iade edilebilir tutarı aşmamak kaydıyla amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilen vergilerden de pay verilebileceği açıklanmıştır.

            Yukarıda açıklandığı üzere, 14/2/2012 tarihinden itibaren gerçekleştirilen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek verginin hesabına amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV tutarlarından da pay vermek mümkün hale gelmiştir.

            Buna göre; 14/2/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerindeki indirimli orana tabi geceleme ve konaklama hizmetleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemediği için iade olarak talep edilebilecek KDV tutarlarının hesabına, 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) bölümlerindeki açıklamalara göre azami iade tutarı aşılmamak kaydıyla amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden pay verilebilecektir.

            Bu çerçevede, şirketinizce Nisan/2008 döneminde hizmete açtığınız otelinizle ilgili olarak 2005-2006-2007 ve 2008 yıllarında yüklendiğiniz ve indirim yoluyla gideremediğiniz amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV’den, 14.02.2012 tarihinden sonra gerçekleşen indirimli orana tabi işlemleriniz ile ilgili olarak bu tarihten önce yüklenilip yüklenilmediğine bakılmaksızın 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) bölümlerindeki açıklamalara göre azami iade tutarı aşılmamak kaydıyla iade hesabına pay verilmesi mümkündür.

            Bilgi edilmesini rica ederim.

Özelge:İndirimli Orana Tabi Geceleme Ve Konaklama Hizmetleri Kapsamında Yüklenilen Ve İndirim Yolu İle Telafi Edilemeyen Atik Ait Kdv Lerde İade Hk.

06.09.2013

85373914-130[53.01.33]-85

Top
Menu