Kdv Tevkifatı

Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Tevkifatı

T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

13334133-130-6

06.03.2017

Konu

:

KDV tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarının Müdürlüğünüzden yemek hizmeti alımında bulunduğu belirtilerek söz konusu yemek hizmet bedelleri üzerinden KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,  hüküm altına alınmıştır.

26/04/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulamakla sorumlu tutulan belirlenmiş alıcı konumundaki kurum ve kuruluşlar sayılmış; (I/C-2.1.3.2.4.) “Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri” başlıklı bölümün (2.1.3.2.4.1.) “Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” ayrımında; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yine aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) “Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde ise (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV nin alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin ve Yönergesinin incelenmesinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarının Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar kapsamındaki (Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler) akşam sanat okulu müdürlüklerinin kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmet ifalarında KDV tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Tevkifatı

06.03.2017

B.07.4.DEF.0.81.10.00-130-6

 

Top
Menu