Kendi Personeline Lojman Tahsisi Karşılığında Alınan Bedelde Kdv Hk.

Kendi Personeline Lojman Tahsisi Karşılığında Alınan Bedelde Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kendi Personeline Lojman Tahsisi Karşılığında Alınan Bedelde Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-50-714

10/09/2011

Konu

:

Kendi personeline lojman tahsisi karşılığında alınan bedelde KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, personelinize tahsis edilen lojman kira bedellerinden KDV alınıp alınmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -1/1 inci maddesi gereğince ticari faaliyet kapsamındaki teslim ve hizmetler,

            -1/3-g maddesine göre de genel ve katma bütçeli idarelere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların ve bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetler,

            katma değer vergisine tabidir.

            Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği, 5 inci fıkrasında ise bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, KDV Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendinde iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri (p) bendinde ise Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Diğer taraftan, 9 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 8/b bölümünde işverence personele karşılıksız bir menfaat olarak sağlanan yatacak yer veya konut tahsisinin katma değer vergisine tabi olmayacağı açıklanmıştır.

            Ancak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerince işletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkulün bedel karşılığı lojman olarak personele tahsisinin Kanunun 17/4-(d),(p) ve 9 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 8/b bölümü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır

            Diğer taraftan, Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 30.12.2008 tarih ve E:2008/175, K:2008/1817 sayılı Kararı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen ve talep formunuz ekinde yer alan Kararın ilgili dönemler haricindeki diğer dönemler bakımından geçerli sayılması mümkün bulunmamaktadır.

            Nitekim, Ankara 4. Vergi Mahkemesi Başkanlığının (kurul olarak) 15/12/2007 tarih ve E. 2006/670, K.2007/1760 sayılı, Ankara 1. Vergi Mahkemesi Başkanlığının 18/3/2011 tarih ve E. 2010/2759, K.2011/468 sayılı kararları ile TEİAŞ ile aynı hukuki statüyü haiz EÜAŞ ve TETAŞ’ın iktisadi bir işletme olduğuna ve personele kiralanan gayrimenkulün kira bedeli üzerinden KDV hesaplanmasında Kanuna aykırılık olmadığına hükmedilmiştir

            Yine Ankara 3. Vergi Mahkemesi Tek Hâkimliği tarafından verilen ve ilgi yazınıza konu Karara bire bir emsal niteliği bulunan 28/6/2010 gün ve E.2010/198, K.2010/ 1659 sayılı Karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 30/12/2010 tarih ve 2010/9765 sayılı Kararı ile bozulmuş ve dava reddedilmiştir.

            Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren Genel Müdürlüğünüzce (TMO) personeline konut kiralaması işlemi Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince katma değer vergisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kendi Personeline Lojman Tahsisi Karşılığında Alınan Bedelde Kdv Hk.

10.09.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-50-714

Top
Menu