Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.

Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-3-7

08/07/2011

Konu

:

Kooperatife Alınacak Malzemelerin KDV Oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, kooperatifinize ait inşaatta kullanılmak üzere çimento, demir, kereste, kum, sac, hazır beton alımlarınız, kooperatifinize yapılacak inşaat taahhüt işleri ile kooperatifiniz tarafından yapılacak daire teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 11 inci sırasında “Net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleri” yer almaktadır.

Öte yandan, KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak “konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” ise 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara 49, 66 ve 106 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri ile 5 ve 56 Nolu KDV Sirkülerlerinde yer verilmiştir.

Bu çerçevede, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

– Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,

– İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

– Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşin konut yapı kooperatifine yapılmış olması hususuna ilişkin şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın “yapı sahibi” bölümünde yalnızca konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre belirlenecektir.

Yapı ruhsatının “yapı sahibi” bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatiflerine verilecek inşaat taahhüt işleri, bu bölümde başkaca bir gerçek ya da tüzel kişinin adına yer verilmemiş olmak ve yukarıda sayılan diğer şartları taşımak kaydıyla istisna veya indirimli oran uygulamasından yararlanacaktır.

Öte yandan, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 49 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin A/1-C bölümünde, konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile her türlü mal teslimlerinin istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiş olup bu teslim ve hizmetler genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

Buna göre,

1) 25/10/2010 tarihinde bina inşaat ruhsatını alan Kooperatiflerinize 5 No.lu KDV Sirkülerinde sayılan inşaat taahhüt işlerinin ifası %1 oranında KDV ye tabi olacaktır.

2) Kooperatifinizin inşaatta kullanılmak üzere piyasadan çimento, demir, kereste, kum, sac, hazır beton alımları genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

3) Kooperatifinizin net alanı 150 m² ye kadar olan konut teslimleri %1 oranında, net alanı 150 m² nin üstünde olan konut teslimleri ile işyeri teslimleri ise genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatife Alınacak Malzemelerin Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-3-7

Top
Menu