Kosgeb

Kosgeb
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.30-1887

17/07/2014

Konu

:

KOSGEB

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, KOSGEB tarafından desteklenen tekstil ürünlerine dijital baskı yapılmasıyla ilgili projenizin 27/01/2014 tarihinde kabul edildiği, bu kapsamda kuruluş giderleri, ofis makine teçzihat, ofis mobilya gereçleri ve üretimde kullanılacak bazı makinelerin alımında destek alındığı ancak KOSGEB’in fatura tutarında KDV hariç tutarı geri ödediğini belirterek, KOSGEB tarafından desteklenmeyen yüklenilen KDV nin indirim hesaplarına alınıp satışlardan doğan hesaplanan KDV den mahsup edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             -29/1-a maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

            -29/3 maddesinde; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı,

            -34/1 maddesinde ise; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

            hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, KDV Kanunun 53 üncü maddesinde de bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre, KOSGEB tarafından desteklenen projede işletmenizin faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınıza yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV, ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yıl içinde kaydedilmesi şartlarıyla vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kosgeb

17.07.2014

39044742-KDV.30-1887

Top
Menu