Yurt İçinde Mukim Firma Tarafından Yurt Dışında Düzenlenen Siyasi Parti Mitingi Organizasyon Hizmetinde Kdv İstisnası.

Yurt İçinde Mukim Firma Tarafından Yurt Dışında Düzenlenen Siyasi Parti Mitingi Organizasyon Hizmetinde Kdv İstisnası.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt İçinde Mukim Firma Tarafından Yurt Dışında Düzenlenen Siyasi Parti Mitingi Organizasyon Hizmetinde Kdv İstisnası.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

84974990-130[1-2015/30]-125978

21.04.2017

Konu

:

Yurt içinde mukim firma tarafından yurt dışında düzenlenen siyasi parti mitingi organizasyon hizmetinde KDV istisnası.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 03/05/2015 tarihinde …. ülkesinin …. kentinde …. Partisi Genel Merkezine miting organizasyonu hizmeti verildiği belirtilerek söz konusu hizmet bedeline KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.       

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

– 1/1 maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi bulunduğu,

-6/b maddesinde, KDV ye tabi hizmetler bakımından işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-12/2 maddesinde, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/A-6.2.Hizmetin Türkiye’de Yapılması” başlıklı bölümünde;

“Hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmış sayılması için, 3065 sayılı Kanunun (6/b) maddesine göre hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekir.

Hizmetin Türkiye’de yapılmış sayılması için belirtilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmez. Şartlardan herhangi birisinin oluşması halinde hizmet, Türkiye’de yapılmış sayılır. Bir diğer ifade ile hizmet Türkiye’de yapılmışsa, hizmetten hangi ülkede faydalanılırsa faydalanılsın işlem Türkiye’de yapılmış sayılır ve vergiye tabi olur. Hizmetin başka bir ülkede yapılması halinde bu hizmetten Türkiye’de faydalanılmış ise işlem yine Türkiye’de yapılmış sayılır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca 60. No.lu KDV Sirkülerinin “1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler”  başlıklı bölümünde;

“KDV Kanununun 1 inci ve 6 ncı maddelerine göre, yurt dışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurt dışında yararlanılan hizmetler KDV’nin konusuna girmemektedir. Türkiye’de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.

Buna göre, Türkiye’deki bir mükellefin;

-Yurt dışında düzenlenen bir fuara Türkiye’den katılan firmalara yurt dışında verdiği stant kurulumu, montajı, lojistik vb. hizmetler,

-Yurt dışında yaptığı inşaat, onarım, montaj işleri,

-Yurt dışındaki bir firmanın doğrudan yurt dışındaki başka bir firmaya (mallar Türkiye’ye gelmeksizin) yapacağı teslimlere ilişkin olarak verdiği aracılık hizmeti,

-Türkiye’deki başka bir firmanın personelini yurt dışına götürmek suretiyle aynı sektörde faaliyette bulunan yabancı firmalarla tanıştırma, bilgilendirme, eğitim şeklinde yurt dışında verdiği danışmanlık hizmeti,

-Yurt dışındaki bir firmanın mallarının, yine yurt dışındaki bir başka firmaya pazarlanmasına yönelik olarak yurt dışında verdiği satış komisyonculuğu hizmeti

Türkiye’de ifa edilmediğinden veya bu hizmetlerden Türkiye’de faydalanılmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir.”

ifadeleri yer almaktadır.

Buna göre, …. ülkesinin …. kentinde düzenlenen mitinge ilişkin organizasyon hizmeti, Türkiye’de ifa edilmediğinden ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından, KDV’nin konusuna girmemektedir. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

Bilgi edilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt İçinde Mukim Firma Tarafından Yurt Dışında Düzenlenen Siyasi Parti Mitingi Organizasyon Hizmetinde Kdv İstisnası.

21.04.2017

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[1-2015/30]-125978

Top
Menu