Marina İşletmeciliği Faaliyeti Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceğinden, Adı Geçen Faaliyette Bulunanlara Şişme Bot Teslimi

Marina İşletmeciliği Faaliyeti Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceğinden, Adı Geçen Faaliyette Bulunanlara Şişme Bot Teslimikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Marina İşletmeciliği Faaliyeti Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceğinden, Adı Geçen Faaliyette Bulunanlara Şişme Bot Teslimi 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.55-5513-507 

KONU:                                                    

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VALiLiĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İLGİ:12.04.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.48.10/KDV.50-2346 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iliniz …………. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ………………. A.Ş.’nin marina işletmeciliği faaliyetinde bulunduğu ve marinalarında denize park eden yat sahiplerinin limana ulaştırılmasında kullanılmak üzere şişme bot satın alınacağı, söz konusu botların satın alınması işlemi ile botla yat sahiplerine sunulacak hizmetin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/a maddesi ile faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz. hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 5228 sayılı Kanunla düzenlenen 13/b maddesi uyarınca, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “1.1. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Ayrıca, 9 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yer alan açıklamalar Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendinin 5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmüne ilişkin olduğundan, söz konusu değişiklikten sonra, ilgili Sirkülerde yer alan açıklamaların geçerliliği kalmamış bulunmaktadır.

Buna göre, ………………. A.Ş.’nin faaliyeti, kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilemeyeceğinden, adı geçen şirkete şişme bot teslimi katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Söz konusu botlarla denize park eden yat sahiplerinin limana ulaştırılması hizmeti ise Kanunun 13/b maddesi uyarınca vergiden istisna olacak, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin yüklenilen vergilerin iadesi 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ nin 1.1. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde sonuçlandırılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Marina İşletmeciliği Faaliyeti Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis Ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceğinden, Adı Geçen Faaliyette Bulunanlara Şişme Bot Teslimi

16.05.2005

B.07.0.GEL.0.55-5513-507 / 21215

Son Yorumlananlar
Top
Menu