Kürklü Koyun Ve Kuzu Derilerinin İthalinde Ve Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Kürklü Koyun Ve Kuzu Derilerinin İthalinde Ve Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1085

22/07/2011

Konu

:

Kürklü koyun ve kuzu derilerinin ithalinde ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “4302.19.80.00.00 Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan işlenmiş koyun, kuzu kürkü (postu-derisi)’ne uygulanması gereken KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile KDV oranları, Kararname eki listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce; KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 9/3/2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen, 18 inci sırada “İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)” ibaresi yer almıştır.

2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede bu Kararın yürürlüğü olan 31/12/2007 tarihinden itibaren; II sayılı listenin “B” bölümünün 18 inci sırasında yer alan ibare bu bölümün 6 ncı sırasında aynen korunmuştur.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 17/3/2006 tarih ve KDV-39/2006-5 sayılı Sirkülerde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Koyun, kuzu, keçi ve oğlak gibi hayvanların tüyü üzerindeyken işlenmiş postu-derisi ile sığırların (bufalo dahil) ve tek tırnaklı hayvanların kılları-tüyleri alınmamış yani kılları üzerindeyken işlenmiş (tabaklanmış ve aprelenmiş) derileri de TGTC’nin postlar, kürkler, taklit kürkler ve bunların mamullerinin (giyim eşyası, aksesuarı ve diğer eşya) yer aldığı 43. faslın 43.02 [Dabaklanmış veya aprelenmiş post veya kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)] tarife pozisyonunda tanımlanmıştır.

KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B” bölümünün 6 ncı sırasında 8/7/2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede daha önce yer alan ibare bu sıranın “a” bendinde muhafaza edilirken “b” bendinde [“…4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri] de sayılmıştır.

TGTC’nin 43.02 tarife pozisyonuna ait “Bütün halindeki deriler” başlığı altındaki bu pozisyonun “4302.19.80.00.00 Diğerleri” GTİP numarasındaki (4302.19.75.00.00 GTİP numarasındaki “Astragan, Broadtail (kısa kuyruk), Karakul, Pers ve benzeri” hariç olmak üzere) koyun veya kuzuların dabaklanmış veya aprelenmiş post veya kürkleri ile “4302.19.95.00.19 Diğerleri” GTİP numarasındaki sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 6 ncı sırasında yer almaktadır.

Ayrıca ticari hayatta da koyun-kuzu-keçi-oğlak ile tek tırnaklı hayvanların tüyü-kılı üzerindeyken işlenmiş postları-derileri “post-kürk-deri” olarak isimlendirilmektedir.

Buna göre;

– TGTC’nin “4302.19.80.00.00 Diğerleri” GTİP numarasındaki koyun ve kuzunun tüyü üzerindeyken işlenmiş postu-kürkü-derisinin (Astragan, Broadtail (kısa kuyruk), Karakul, Pers ve benzeri” hariç olmak üzere)2006/10138 sayılı Kararın yürürlüğü olan 9/3/2006 tarihinden itibaren,

– “4302.19.95.00.19 Diğerleri” GTİP numarası kapsamındaki sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş post-kürkü-derisinin 2008/13902 sayılı Kararın yürürlüğü olan 20/7/2008 tarihinden itibaren,

ithal veya teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kürklü Koyun Ve Kuzu Derilerinin İthalinde Ve Yurt İçi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

22.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1085

Top
Menu