Liman İnşaa Sahası İçinde Yer Alan Lpg Boru Hattının Taşınmazı Hizmetinin Kanunun 13/e Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Liman İnşaa Sahası İçinde Yer Alan Lpg Boru Hattının Taşınmazı Hizmetinin Kanunun 13/e Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-2440

31/10/2014

Konu

:

Liman inşaa sahası içinde yer alan LPG boru hattının taşınmazı hizmetinin Kanunun 13/e kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin doğrudan, tamamen veya kısmi olarak sahip olduğu iştirakleri vasıtasıyla her türlü ulusal veya uluslararası liman işletmeciliği yapmak ve bununla ilgili hizmetler sunmak faaliyetleriyle iştigal ettiği, söz konusu faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Şirketinize tahsis edilen Kocaeli İli Körfez İlçesi Yarımca Mevkii’nde yer alan arazi üzerinde liman inşası yaptırdığınız, Şirketinizin bu kapsamda değerlendirilecek mal ve inşaat taahhüt hizmetleri alımları için Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/e maddesi uyarınca bağlı olduğu vergi dairesinden KDV istisna belgesi edindiği, yatırımınızın bulunduğu Milli Emlak’tan kiralanan liman dolgu sahasının hemen yanında kıyı tarama alanı içerisinde yer alan ……. A.Ş.ye ait olan LPG boru hattının liman inşaatının ve liman işletmeciliği faaliyetinizin gerçekleştirilmesine engel olması nedeniyle yapılacak bir anlaşma ile ……. A.Ş. tarafından deplase edilmesi (başka bir lokasyona taşınması)nın gündeme geldiği, söz konusu hizmet alınmadığı takdirde liman inşaatınızın ve liman işletmeciliği faaliyetinizin gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı belirtilerek liman inşaatıyla ilgili almanız gereken bu zorunlu hizmetlerin KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamalara, Mülga 93 ve 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan  Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna” başlıklı bölümünün 6.1. bölümünde yer verilmiştir.

            Bu istisnanın uygulanabilmesi için alınan mal ve inşaat taahhüt hizmetleri, liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerine ilişkin olmalıdır.

 Buna göre, liman inşaatının gerçekleştirilmesine engel olması nedeniyle yapılacak olan bir anlaşma ile …….A.Ş. tarafından LPG boru hattının başka bir lokasyona taşınması işleminin, söz konusu alanın liman sahası içerisinde bulunması şartıyla KDV Kanununun 13/e maddesine göre istisnaya konu inşaat taahhüt işleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Liman İnşaa Sahası İçinde Yer Alan Lpg Boru Hattının Taşınmazı Hizmetinin Kanunun 13/e Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

31.10.2014

39044742-130-2440

Son Yorumlananlar
Top
Menu