Merkezi Yurtdışında Olan Firma Tarafından Türkiyede Bulunan Firma Adına Düzenlenen Faturada Yer Alan Bedele İsabet Eden Kdv’nin Beyanı Hk.

Merkezi Yurtdışında Olan Firma Tarafından Türkiyede Bulunan Firma Adına Düzenlenen Faturada Yer Alan Bedele İsabet Eden Kdv’nin Beyanı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-134

07/02/2012

Konu

:

Merkezi yurtdışında olan firma tarafından Türkiyede bulunan firma adına düzenlenen faturada yer alan bedele isabet eden KDV’nin beyanı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; merkezi yurtdışında olan firmanın ürettiği ” … ” adlı çorapları Türkiye’de bulunan ve yurtdışındaki firmanın fason üretimini yapan firmadan irsaliye mukabilinde alacağınız ancak faturanın merkezi yurtdışında olan firma tarafından düzenleneceği belirtilerek mal bedeline isabet eden katma değer vergisinin beyanı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun

            1/1’inci bendinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            8/a bendinde; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların katma değer vergisinin mükellefi olduğu,

            9’uncu maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

            1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin Vergi Sorumlusu başlıklı IV/B bölümünde;

            “Kanunun 9. maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Bakanlığımız vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı verginin ödenmesinde sorumlu tutabilecektir.

            Anlaşıldığı üzere vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Bakanlığımız bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de bazı şahısları sorumlu tutabilecektir. Bu haller sınırlı olmayıp mükelleflerin idarece takibinin güç olduğu dolayısıyla vergi tarh, tahakkuk ve tahsilatında kaybın veya gecikmenin mümkün olduğu hallerdir.

            Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar ile “diğer ilgili şahıslar” mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir şahıs veya kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişilerdir. Bu şahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.”

             Açıklamasına yer verilmiştir.

            Bu itibarla; tesliminin Türkiyede yapıldığı, faturanın ise merkezi yurtdışında olan firma tarafından düzenlendiği  bu işlem için faturada yer alan bedele isabet eden katma değer vergisinin  vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla tarafınızca  sorumlu sıfatı ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Merkezi Yurtdışında Olan Firma Tarafından Türkiyede Bulunan Firma Adına Düzenlenen Faturada Yer Alan Bedele İsabet Eden Kdv’nin Beyanı Hk.

07.02.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-134

Top
Menu