Müzelerin Giriş Ücretlerinden Belediye Payı Olarak Ayrılan Miktarın Dağıtılması Hk.

Müzelerin Giriş Ücretlerinden Belediye Payı Olarak Ayrılan Miktarın Dağıtılması Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-175.02[BLD.2018.1]-E.217635

27.11.2018

Konu

:

Belediye Gelirleri Kanunu

İlgide kayıtlı yazınız ekindeki özelge talep formunuzun incelenmesinden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinde, müzelerin giriş ücretlerinden belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı şehirlerde büyükşehir belediyelerine) belediyesine ödeneceği ve büyükşehir belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’inin İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılacağı hükmüne yer verildiği belirtilerek, dağıtılması öngörülen payın büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki tüm ilçe belediyelerine mi yoksa sınırları içerisinde müze bulunan ilçe belediyelerine mi dağıtılacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinde,

“a) Cumhurbaşkanlığına bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5’i belediye payı olarak ayrılır.

Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir.

Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, müzelerin giriş ücretlerinden belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer belediyesine, Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı şehirlerde ise büyükşehir belediyelerine ödeneceği ve büyükşehir belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’inin İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili (sınırları içerisinde müze bulunan) ilçe belediyelerine dağıtılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Müzelerin Giriş Ücretlerinden Belediye Payı Olarak Ayrılan Miktarın Dağıtılması Hk.

27.11.2018

76464994-175.02-217635

Top
Menu