Olumsuz Tespitler Nedeniyle Doğrudan Hizmet Temin Edilen Firmalarla Cari Hesaptan Mahsup Şeklinde Yapılan Ödemelerin Genel Esaslara Dönüş Şartını Sağlayıp Sağlamadığı Hk.

Olumsuz Tespitler Nedeniyle Doğrudan Hizmet Temin Edilen Firmalarla Cari Hesaptan Mahsup Şeklinde Yapılan Ödemelerin Genel Esaslara Dönüş Şartını Sağlayıp Sağlamadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-1370

16/04/2012

Konu

:

II.alt mük. hak. olumsuz tespitler nedeniyle doğrudan hizmet temin edilen firmalarla cari hes. mahs. şek.yapılan ödemelerin genel esaslara dönüş şartını sağlayıp sağlamadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, indirimli orana tabi işlemler ve ihracat teslimlerinizden kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinizin olduğu ancak, mal tedarik ettiğiniz bazı alt firmalar hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme fiili nedeniyle vergi inceleme raporu bulunduğu belirtilmekte olup, “cari hesaptan mahsuplaşma” şeklinde gerçekleştirdiğiniz ödemelerin müteselsil sorumluluk kapsamında yapılan ödeme olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda bilgi istenilmektedir.

            84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadelerin kural olarak bu Tebliğin “Genel Esaslar” başlıklı (I) inci bölümünde yapılan açıklamalara göre, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin iade taleplerinin ise Tebliğin “Özel Esaslar” başlıklı (II) nci bölümündeki açıklamalara göre yerine getirileceği belirtilmiştir.

            Tebliğin 4 üncü bölümünde, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki safhalarda yer alanlar hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması halinde iade taleplerinin hangi esaslara göre yerine getirileceği açıklanmıştır.

            Öte yandan, Tebliğin “Müteselsil Sorumluluk/İşleme Doğrudan Taraf Olanlar” başlıklı III/1.1. bölümünde; mal veya hizmet alım satımında satıcının katma değer vergisini Hazine’ye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükelleflerin, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, Hazine’ye intikal etmeyen vergiden aynı Tebliğin (III/2) bölümünde belirtilen usul ve esaslara göre satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu,

            Ancak, alıcıların KDV dahil işlem bedelini;

            – 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri, banka veya özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları,

            – Ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları, halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacakları açıklanmıştır.

            Buna göre, bankacılık sistemi dahilinde yapılmadığı anlaşılan “cari hesaptan mahsuplaşma” şeklindeki ödemelerinizin, SMİYB düzenleme veya kullanma fiiliyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mal tedarik ettiğiniz alt firmaya 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (III/1.1) bölümünde belirtildiği şekilde yapılmış bir ödeme olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

.

Özelge:Olumsuz Tespitler Nedeniyle Doğrudan Hizmet Temin Edilen Firmalarla Cari Hesaptan Mahsup Şeklinde Yapılan Ödemelerin Genel Esaslara Dönüş Şartını Sağlayıp Sağlamadığı Hk.

16.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-1370

Top
Menu