Orman İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

Orman İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

19208162-KDVK-1-7

21/02/2013

Konu

:

Orman işlerinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin kamu kurumlarına iş yapan kalkınma kooperatiflerine alt yüklenici olarak fidan dikimi, tohum ekimi, bakımı ve erozyon kontrol hizmeti yaptığından bahisle, söz konusu işlemin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96, 97 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler, 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 01.05.2012 tarihinden önceki işlemlerde kaldırılan hükümler kapsamında, 01.05.2012 tarihinden sonra yapılan işlemlerde ise 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

-(3.2.1.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinin tevkifata tabi olduğu belirtilmiş, bu tür hizmetlere alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı; (3.2.1.2.2.) ayrımında yükleniciler tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı,

ifade edilmiştir.

Ayrıca 60 No.lu KDV Sirkülerinin KDVK-63/2012-3 No.lu KDV Sirküleri ile değişik “2 Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) ayrımı kapsamındaki alıcıların fidan dikimi, tohum ekimi, bakım ve erozyon kontrol hizmetini alan (ilk yüklenici konumunda) Kalkınma kooperatifinin, bu hizmeti yapım işi kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. Şirketinizin bu hizmeti alt yüklenici olarak kalkınma kooperatiflerine ifası da yapım işi kapsamında (2/10) oranında KDV tevkifatına tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Orman İşlerinde Kdv Tevkifatı Hk.

21.02.2013

19208162-KDVK-1-7

Top
Menu