Pastanede Verilen Hizmetlerde Uygulanacak Kdv Oranı.

Pastanede Verilen Hizmetlerde Uygulanacak Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.28-86758

15/10/2015

Konu

:

Pastanede verilen hizmetlerde uygulanacak KDV oranı.

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, birinci sınıf işyeri ruhsatına haiz pastanenizde verilen hizmetlerde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/24 üncü sırasında 2009/15200 sayılı BKK ile değişiklik yapılmış ve bu sırada yer alan “lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Diğer taraftan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması” başlıklı bölümünde de konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çerçevede; birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlere 15/07/2009 tarihinden itibaren genel oranda (% 18) KDV uygulanmaktadır.

Öte yandan, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”; sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsamaktadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ise yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni ifade etmektedir.

Dolayısıyla, verdiği hizmetler genel oranda KDV’ye tabi tutulacak olan yerlerin mahiyetinin belirlenmesinde, 2005/9207 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince ya belediyeler tarafından verilecek “1. Sınıf Lokanta Ruhsatı” ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek “1. Sınıf İşletme Belgesi”nin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, pastane faaliyetinde bulunan mükelleflere söz konusu Yönetmelikte belirlenen yetkili idareler tarafından birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da birinci sınıf işletme belgesi verilmiş olması halinde, bu mükellefler tarafından verilecek hizmetlere de genel oranda (% 18) KDV uygulanacaktır. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da birinci sınıf işletme belgesi verilmesini gerektirmeyen yerlerde ise, % 8 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

Ayrıca, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) sırasında sayılan yerlerin belediyeler ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında herhangi bir kamu kuruluşundan alacakları ruhsat veya işletme belgelerinin verecekleri hizmetlere uygulanacak olan KDV oranına bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, özelge talep formunuz ekinde yer alan …….. Belediye Başkanlığının düzenlediği ……. tarihli ve …. No.lu “Sıhhi Yerlere Ait Ruhsatname” ile yine aynı Belediye Başkanlığınca (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) tanzim edilen ….. tarihli ve ….. Sıra No.lu “Sıhhi Müesseseler İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nın incelenmesinden; işyeri sınıfının birinci sınıf ve faaliyet konusunun pastane olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından birinci sınıf işletme olarak ruhsatlandırılan pastanenizde verilen hizmetlerin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Pastanede Verilen Hizmetlerde Uygulanacak Kdv Oranı.

15.10.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-86758

Son Yorumlananlar
Top
Menu