Polis Okulu Kantini İşletmesinin Vergisel Boyutu Hk.

Polis Okulu Kantini İşletmesinin Vergisel Boyutu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Polis Okulu Kantini İşletmesinin Vergisel Boyutu Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-2185

08/09/2014

Konu

:

Polis okulu kantini işletmesinin vergisel boyutu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuza ait kantinin polis okulu öğrencilerinin çeşitli ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kurum personeli tarafından işletildiği, kâr oranları ve elde edilen kârın ne şekilde kullanılacağının yönetmelikle belirlendiği, denetiminin idarece yapıldığı, ayrıca vergi mükellefiyetinizin kaldırılması için  vergi mahkemesine açmış olduğunuz dava sonucu verilen kararla kurumlar vergisi mükellefiyetinizin kaldırıldığı belirterek, söz konusu kantin işletmeciliği faaliyeti nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirmeniz gerekip gerekmediği  hususunda bilgi istenilmektedir.

             3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu; bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

           Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-2.3.)  bölümünde;

             “3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV’ye tabidir. Ancak, askeri kışlalardaki kantinler ile kamu kurumlarına ait misafirhane, kreş, yemekhane, eğitim ve dinlenme tesislerinin işletilmesi veya yönetilmesi suretiyle yürütülen faaliyetler kar amacı taşımamaları nedeniyle ticari faaliyet kapsamına girmediğinden, münhasıran ilgili kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmeleri şartıyla vergiye tabi tutulmaz.

             Öte yandan bu kuruluşlara yapılan mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının, 3065 sayılı Kanunun genel hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.”

            şeklinde açıklama yapılmıştır.

             Buna göre, Okulunuzun kantin  işletilmesi faaliyeti KDV Kanununun 1/3-g maddesi hükmü uyarıca KDV ye tabi olup, kantin işletmeciliği faaliyeti nedeniyle KDV mükellefiyetinizin  tesis  ettirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Polis Okulu Kantini İşletmesinin Vergisel Boyutu Hk.

08.09.2014

39044742-010-2185

Top
Menu