Sms (mesaj) Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Sms (mesaj) Hizmetinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-12

13/03/2012

Konu

:

SMS (mesaj) Hizmetinde KDV Oranı

            İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunda; GSM operatörlerinden aldığınız kontörleri kontör olarak satmayarak bu kontörlerle mükellefler adına bilgi ve reklam mesajı gönderme hizmeti verdiğinizi belirterek, SMS (mesaj gönderme) hizmetinin KDV ye tabi olup olmadığı, tabi ise uygulanacak KDV oranı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğuhükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, KDV Kanununun özel matrah şekillerini düzenleyen 23 üncü maddesinin (f) bendindeki Maliye Bakanlığı’nı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili kılan hükme dayanılarak yayımlanan 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin  (C) bölümü ile GSM operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.

            Tebliğ ile öngörülen uygulama çerçevesinde hazır kart satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayi karını da ihtiva edecek şekilde beyan edilip ödenmekte olduğundan, bayilerce özel matraha tabi kontör satışlarında düzenlenecek belgede katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, Şirketinizce sunulan bilgi ve reklam mesajı (SMS) gönderme hizmetinin kontör teslimi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, GSM operatörlerinden almış olduğunuz kontörlerle  diğer mükellefler adına bilgi ve reklam mesajı (SMS) gönderme hizmetinin genel (% 18) oranda  KDV ye  tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sms (mesaj) Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

13.03.2012

B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-12

Son Yorumlananlar
Top
Menu