Taşımacılığı Tevsik Edici Belgeler Hk.

Taşımacılığı Tevsik Edici Belgeler Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Taşımacılığı Tevsik Edici Belgeler Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2014-44]-95

22/10/2014

Konu

:

Taşımacılığı Tevsik Edici Belgeler.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

            Uluslararası kara taşımacılığı faaliyetinizden dolayı YMM KDV iadesi raporu ile KDV iadesi talebinde bulunduğunuz,

            Taşımayı tevsik edici belge olarak ibraz edilen ithalat işlemlerinde T2, ihracat işlemlerinde ise T1 beyanlarının tevsik edici belge olarak kabul edilmediği ve TIR karnesi talebinde bulunulduğu

            belirtilerek, transit refakat belgeleri (T1 ve T2) beyanlarının uluslararası taşımacılığı tevsik edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 14/1 maddesinde; transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile istisnanın; transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlerinde uygulanması kararlaştırılmıştır.

            Söz konusu istisnadan doğan iadelerde aranılacak belgeler 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak 01/05/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “II/C-1.3. İade” başlıklı bölümünde sayılmış (Kara, deniz, hava ve demiryolu ile yapılan transit taşımalarda transit beyannamesi) ve bu belgelerin, yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebileceği açıklanmıştır.

            Ayrıca, bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilmekte; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, özelge talep formunuzda belirtilen transit refakat belgelerinin (T1 ve T2) yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla, iade taleplerinizde tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

            Ancak, söz konusu belgelerin içeriği konusunda vergi dairesince tereddüt yaşanması ve ilgili gümrük idaresinden teyit alınamaması durumunda, transit taşıması yapılan mala ilişkin gümrük belgeleri üzerinden taşımayı tevsik etmeniz şartıyla iade taleplerinizin sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Taşımacılığı Tevsik Edici Belgeler Hk.

22.10.2014

18008620-130[ÖZG-2014-44]-95

Top
Menu