İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Verilen İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Verilen İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Verilen İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/15-81

08/07/2011

Konu

:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği kapsamında verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında işyeri hekimleriniz, iş güvenliği uzmanlarınız, sağlık memuru ve hemşireleriniz ile işletmelere verdiğiniz işyeri hekimliği hizmeti (poliklinik ve hasta muayene hizmetleri dahil), iş güvenliği hizmeti ve işyeri hemşireliği hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

            KDV oranları; Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında; İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri ile, yine söz konusu Karara ekli (II) sayılı listenin B/15 inci sırasında ise, Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi olacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, işletmelere iş yeri hekimleriniz ile verdiğiniz iş yeri hekimliği hizmeti ile, sağlık memuru ve hemşireleriniz ile verdiğiniz işyeri hemşireliği hizmetinin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında belirtilen sağlık hizmetleri kapsamında  %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, işletmelere iş güvenliği uzmanlarınız ile verdiğiniz iş güvenliği hizmetinde ise,  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV uygulanacağı tabiidir.         

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Verilen İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Hizmetlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/15-81

Top
Menu