Turizm İşletme Belgesine İstinaden Yararlandırılacak Geçici Emlak Vergisi Muafiyetinin Hangi Yıllar Arasında Uygulanacağı Hk.

Turizm İşletme Belgesine İstinaden Yararlandırılacak Geçici Emlak Vergisi Muafiyetinin Hangi Yıllar Arasında Uygulanacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Turizm İşletme Belgesine İstinaden Yararlandırılacak Geçici Emlak Vergisi Muafiyetinin Hangi Yıllar Arasında Uygulanacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

97895701-175.01[5-2012/6-1.9.4391]-113

30/01/2013

Konu

:

Turizm İşletme Belgesine istinaden uygulanacak geçici emlak vergisi muafiyeti hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinize ait İstanbul, … İlçesi,  … mahallesi, … Caddesi No:11’de bulunan otel binası için 25/4/2005 tarihli ve 53633 sayılı Turizm Yatırım Belgesinin alındığı ve 21/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı yapı kullanma izin belgesiyle söz konusu binanın yapı kullanma ruhsatının alınması üzerine 22/1/2010 tarihli ve 14733 sayılı Makam Oluru ile de Turizm İşletme Belgesi alındığından bahisle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5/b maddesi hükmü uyarınca uygulanan geçici emlak vergisi muafiyetinin söz konusu binaya ilişkin olarak hangi yıllarda uygulanacağı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

         1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, yeni bina inşa edilmesinin vergi değerini tadil eden sebep olduğu; 9/a maddesinde, 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren mükellefiyetin başlayacağı hükme bağlanmaktadır.

            Aynı Kanununun 5 inci maddesinin (b) fıkrasında, “Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, anılan maddenin (f) fıkrasını takip eden paragraflarında, (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazımuafiyetlerden istifade için mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesinin şart olduğu, ancak bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirimin, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılacağı; süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyetin bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından muteber olacağı ve bu takdirde bildirimin yapıldığı yılın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkının düşeceği hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak 12/5/2011 tarih ve 2 numaralı Emlak Vergisi Kanunu Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

           Buna göre, şirketinizin maliki olduğu otel binası için 22/1/2010 tarihli ve 14733 sayılı Makam Oluru ile Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan “Turizm İşletme Belgesi”nin aynı yıl içinde ilgili belediyeye ibraz edilmesi halinde takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle (2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015) geçici bina vergisi muafiyetinin uygulanması gerekmektedir. Ancak, süresinde bildirim verilmemesi durumunda bildirimin verildiği yıl ve önceki yıllara ait muafiyet hakkı düşecek ve  söz konusu muafiyet kalan süre için uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Turizm İşletme Belgesine İstinaden Yararlandırılacak Geçici Emlak Vergisi Muafiyetinin Hangi Yıllar Arasında Uygulanacağı Hk.

30.01.2013

97895701-175.01[5-2012/6-1.9.4391]-113

Son Yorumlananlar
Top
Menu