Turizm Yatırım Belgesi Ve Bina İnşaat Harcı İstisnası Hk.

Turizm Yatırım Belgesi Ve Bina İnşaat Harcı İstisnası Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

66813766-175.02[Ek:2-2017/1]-87249

19.10.2017

Konu

:

Sadece Turizm Yatırım Belgesi bulunan binada inşaat harcı

İlgi

:

10.01.2017 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formundan, … ili … ilçesi … mahallesi … sokak adresinde bulunan ve tapuda ada, parselde kayıtlı arsa üzerine Şirketiniz tarafından yaptırılacak olan “…  Tatil Tesisi” için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 09.02.2016 tarihli ve sayılı “Turizm Yatırım Belgesi” kapsamında bina inşaat harcı ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatının (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi olduğu; Ek 2 nci maddesinin 6728 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle değişen birinci fıkrasının (d) bendinde ise Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesislerin, bina inşaat harcından istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 03/06/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin (b) fıkrasında, mevzuatta Devlet Planlama Teşkilatına yapılmış atıfların Kalkınma Bakanlığına yapılmış sayılacağı hükme bağlanmış olup yatırım teşvik belgeleri 03/06/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

1319 sayılı  Emlak Vergisi Kanununun 2 no.lu Sirkülerinde, “2.Kanuni Düzenlemeler

6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 16/3/1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendinde, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından “turizm yatırımı belgesi” veya “turizm işletmesi belgesi” alınmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

2634 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde turizm yatırım belgesi, turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belge; turizm işletmesi belgesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belge olarak tanımlanmıştır.” denilmektedir.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı (Teşvik Uygulama ve  Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) tarafından teşviki karara bağlanmış otel binası inşaatlarının 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre bina inşaat harcından istisna tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Turizm Yatırım Belgesi Ve Bina İnşaat Harcı İstisnası Hk.

19.10.2017

66813766-175.02[Ek:2-2017/1]-87249

Son Yorumlananlar
Top
Menu